Hoe zit het met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)?

Als u de ‘algemene’ Barometer aanvraagt (dus zonder dat u zelf data aanlevert), bent u als werkgever geen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘verwerker’ zoals in de AVG bedoeld. Omdat u geen persoonsgegevens levert maar uw bedrijfsgegevens (namelijk het loonheffingennummer), speelt het vraagstuk van de verantwoordelijkheid met betrekking tot de AVG niet.

Vraagt u de ‘ingezoomde’ Barometer aan, dan zijn van toepassing de Uitvoeringswet AVG en de AVG. Het is dan van belang dat u een duidelijke grond heeft om gegevens uit uw personeelsbestand te leveren aan het CBS. Het is aan uw organisatie om dit voldoende te onderbouwen. Daarbij kunt u gebruik maken van onderstaande algemene aanknopingspunten, naast mogelijke aanknopingspunten in uw interne beleid en richtlijnen.

  • De wettelijke grondslag om aan het CBS te mogen verstrekken kan rechtstreeks worden gebaseerd op artikel 5, eerste lid onder b van de AVG, waarin staat dat “
    Persoonsgegevens moeten: […] voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”).”

  • De verstrekking aan het CBS is een verdere verwerking (alles wat er met persoonsgegevens kan gebeuren is namelijk een verwerking, dus ook de verstrekking aan een statistisch bureau).

Daarnaast is het CBS in de wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek bevoegd om allerlei soorten data, waaronder uitdrukkelijk ook bsn-gegevens, te verwerken. Ook wordt in deze wet (artikel 34) toegelicht dat deze gegevens mogen worden geleverd, door organisaties die zelf ook gemachtigd zijn om bsn-gegevens te verwerken (verzamelen) voor statistische doeleinden.

Het bsn is alleen voor overheidsinstanties van belang. Bedrijven e.d. moeten een wettelijke grondslag hebben om het te mogen verwerken.