Hoeveel broeikasgas stoot de transportsector uit?

In 2019 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is bijna net zoveel als in 2016. De luchtvaart draagt daar 45 procent aan bij, het wegvervoer 21 procent.

In 2019 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie. Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van broeikasgasemissies (45 procent), gevolgd door vervoer over water (zeevaart en binnenvaart) (30 procent) en vervoer over de weg (21 procent). Ruim twee derde van de transportemissies valt buiten de scope van de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart.

Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de transportsector gedaald met 3 procent, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 11 procent. De emissies daalden met name in de vervoer over de wegsector, namelijk met 7 procent. Bij vervoer over water en de luchtvaart, was de daling respectievelijk 3 procent en 2 procent.

Berekening broeikasgasemissies Nederlandse economie

De broeikasgasemissies van de transportsector en de Nederlandse economie worden berekend volgens de richtlijnen van het System of Environmental Economic Accounts (SEEA), de zogenoemde milieurekeningen. De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie bestaan uit de emissies die worden veroorzaakt door Nederlandse economische activiteiten en worden bepaald volgens de afbakening van de Nationale rekeningen, zodat ze direct consistent zijn met macro-economische gegevens, zoals het bruto binnenlands product. De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie wijken af van de nationale broeikasgasemissies berekend volgens de richtlijnen van de International Panel on Climate Change (IPCC). Wel meegeteld bij beide totalen, maar geen onderdeel van de Nederlands transportsector, is de broeikasgasuitstoot door eigen vervoersbewegingen van huishoudens en transport dat wordt uitgevoerd door bedrijven die buiten de transportsector vallen.

Broeikasgasemissies transportsector
 Vervoer over land (miljoen kg CO2 eq.)Vervoer over water (miljoen kg CO2 eq.)Vervoer door de lucht (miljoen kg CO2 eq.)Dienstverlening t.b.v. vervoer (miljoen kg CO2 eq.)
20105891800111831963
20115847780712701970
20125578840212795950
20135475841312780952
20145411862712728884
20155389838612857892
20165302794611785858
20175324814311684890
20185458844111674932
2019*5498778211650918

Transportsector stoot veel broeikasgassen uit buiten Nederland

Een groot deel van de Nederlandse transportactiviteiten vindt plaats buiten Nederland. Hierdoor wordt 77 procent van de broeikasgassen uitgestoten in het buitenland. Voor vervoer over de weg is dat 30 procent, bij de binnenvaart 38 procent. Bij de zeevaart is 93 procent van de uitstoot buiten de Nederlandse territoriale wateren. De uitstoot door de luchtvaart is voor 96 procent buiten de Nederlandse landsgrenzen.

Aandeel emissies in het buitenland, 2019
 % (%)
Vervoer over land30,2
binnenvaart37,9
zeevaart93,4
luchtvaart96,4

Emissie-intensiteit daalt in luchtvaart en vervoer over water

De transportsector is een emissie-intensieve bedrijfstak. Dit komt omdat bij transport veel motorbrandstoffen (benzine, diesel, lpg, stookolie, kerosine) worden gebuikt, waardoor CO2 vrijkomt. Met name de luchtvaart en het vervoer over water veroorzaken veel meer broeikasgassen per euro toegevoegde waarde dan gemiddeld in de economie.

De emissie-intensiteit van de transportsector, inclusief dienstverlening voor het transport, daalde tussen 2010 en 2019 met 17 procent. Ter vergelijking, de emissie-intensiteit van de Nederlandse economie als geheel daalde in deze periode met 22 procent. In de luchtvaart is de emissie-intensiteit het meest gedaald, met 32 procent. De economische activiteiten van de luchtvaart gaan gepaard met steeds minder uitstoot, door onder andere een kleinere gemiddelde vliegafstand, verbetering van de brandstofefficiëntie en een hogere bezettingsgraad van vliegtuigen. De gemiddelde vliegafstand is verkort doordat het vervoer naar Europese bestemmingen sterker is toegenomen dan het intercontinentale vervoer. Ook in de zeevaart en binnenvaart is de emissie-intensiteit sinds 2010 gedaald, namelijk met 6 procent. Belangrijke oorzaken van deze daling zijn efficiëntere motoren en de inzet van steeds grotere schepen. Bij transport over de weg daalde de emissie-intensiteit met 14 procent.

Emissie-intensiteit broeikasgassen
 2010 (CO2-equivalent per euro bbp)2019 (CO2-equivalent per euro bbp)
Vervoer door de lucht3,932,67
Vervoer over water3,233,03
Vervoer over land0,550,47
Transportsector1,10,9
Nederlandse economie0,410,32