Hoe verhoudt de uitstoot zich tot de economische groei?

In de periode 2008 – 2019 is de Nederlandse economie met 12 procent gegroeid, terwijl de uitstoot van de broeikasgassen door Nederlandse economische activiteiten met 8 procent daalde. Dat de uitstoot daalt bij een groeiende economie komt vooral door maatregelen binnen de industrie en energiesector. De CO2- uitstoot is in deze periode gedaald met 8 procent en de overige broeikasgassen met 13 procent.

Volumeontwikkeling BBP en broeikasgassen bedrijfsleven
JaartalBBP (prijsniveau van 2015) (2008=100)CO2 (2008=100)N2O (2008=100)CH4 (2008=100)
2008100100100100
200997989899
2010981039598
2011100979296
201299979194
201399979393
2014101949491
2015103979792
2016105969493
2017108959691
2018110949288
2019*112929186
*Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken met hoogste broeikasgasemissies

Bedrijfstakken met de hoogste broeikasgasemissies in 2019 zijn de energiebedrijven, landbouw, chemische industrie, vervoer door de lucht en de aardolie-industrie. Samen stoten zij 54 procent uit van de totale emissies van het bedrijfsleven en dragen ruim 5 procent bij aan het bbp. In de periode 2008-2019 is de toegevoegde waarde van deze bedrijven relatief meer gegroeid dan hun uitstoot. 

Broeikasgasintensiteit gedaald

De broeikasgasintensiteit wordt berekend door de broeikasgasuitstoot te delen door het bruto binnenlands product (bbp) van de economie of de toegevoegde waarde van een bedrijfstak. Dit is een indicator voor de milieu-efficiëntie van een productieproces. De broeikasgasintensiteit van de economie als geheel daalde in de periode 2008–2019 met 18 procent. De bedrijfstak met de hoogste emissie-intensiteit in 2019 is de aardolie-industrie (raffinaderijen). De emissie-intensiteit van deze bedrijfstak is wel verbeterd met 58 procent in de periode 2008-2019. Dit komt vooral door de sterk gestegen toegevoegde waarde van 121 procent. Energiebedrijven hebben in deze periode hun emissie-intensiteit verbeterd met 28 procent. Deze verbetering komt door 13 procent minder broeikasgasemissies en 21 procent meer toegevoegde waarde. Bij basismetaalindustrie zijn de emissies afgenomen met 11 procent en de toegevoegde waarde gestegen met 19 procent. De emissie-intensiteit is hierdoor verbeterd met 25 procent.  

Bedrijfstakken met hoogste broeikasgasintensiteiten
Categorie2019* (CO2 equivalenten per euro)2008 (CO2 equivalenten per euro)
Aardolie-industrie6,3915,13
Energiebedrijven5,457,62
Basismetaalindustrie3,054,06
Vervoer over water3,033,37
Riolering, afvalbeheer en sanering2,853,43
Vervoer door de lucht2,674,19
Landbouw2,432,82
Chemische industrie1,791,87
Visserij1,751,75
Bouwmaterialenindustrie0,700,93
Papierindustrie0,580,76
Vervoer over land0,470,54
Bosbouw0,440,83
Voedings- en genotmiddelenindustrie0,350,38
Delfstoffenwinning0,330,19
*Voorlopige cijfers