CBS en ministerie van Justitie en Veiligheid continueren samenwerking

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Vrouwe Justitia
© Hollandse Hoogte
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het CBS ondertekenden op 21 september jl. een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst over de levering van data door JenV aan het CBS. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de verschillende bestaande overeenkomsten geïntegreerd en geharmoniseerd. Dat vergroot de transparantie en verantwoording, in lijn met de huidige privacywetgeving. Via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst blijft het CBS belangrijke statistieken maken op het gebied van veiligheid en rechtsbescherming.

Veiligheidsdomein

Voor het ministerie van JenV is het CBS een belangrijke partner op het gebied van informatie over het veiligheidsdomein. JenV levert data aan het CBS en op basis daarvan stelt het CBS statistische informatie samen, die aansluit op de beleidsbehoefte van het ministerie. Denk bijvoorbeeld aan statistieken over strafrechtzaken, gedetineerden, rechtsbijstand en asiel. De uitdagingen op het terrein van gegevensbescherming worden echter steeds groter en de impact die data en gegevensuitwisseling hebben daarmee ook. Om als overheid de belangen van burgers te kunnen beschermen, zijn goede afspraken met partners nodig. Met het Convenant dat in september ondertekend werd door Angelique Berg, directeur-generaal van het CBS, en Dick Schoof, secretaris-generaal bij het ministerie van JenV, zijn deze afspraken tussen beide organisaties hernieuwd.

Gezamenlijk doel

‘Het gebruiken en verstrekken van gegevens, zeker als het gaat om persoonsgegevens, staat dagelijks in de belangstelling’, zegt Schoof. ‘Een zorgvuldig gebruik van die gegevens is noodzakelijk om burgers te kunnen beschermen, bijvoorbeeld tegen misbruik van hun persoonlijke data. Voor het CBS en JenV blijft dat een belangrijk gezamenlijk doel. Gegevensbescherming, informatiebeveiliging en transparantie bij de verwerking van data vormen daarom een vast onderdeel van de gemaakte afspraken. Omdat de wet verandert, is het bovendien noodzakelijk om steeds nieuwe afspraken te maken over de verstrekking van gegevens van de verschillende organisatieonderdelen van JenV aan het CBS voor het maken van statistiek voor het beleid.’ Vanuit JenV zijn onder andere de Raad voor de Rechtspraak, WODC, Justid en de CDO betrokken bij de advisering over de hernieuwde afspraken.

Gegevens beschermen en beveiligen

Het CBS werkt volgens het NOREA privacy control framework, dat strenge eisen aan gegevensverwerking en -beveiliging stelt. Bovendien is het CBS privacy-proof, vastgesteld door een onafhankelijke externe auditor. Berg: ‘De bescherming van de privacy van burgers is topprioriteit bij het CBS. Dat zien we ook terug in de hernieuwde samenwerkingsafspraken met het ministerie van JenV. Daarin staat beschreven hoe het CBS omgaat met gegevensbescherming en -beveiliging, bijvoorbeeld door strikte termijnen te hanteren voor het bewaren van de data.’ Bij nieuwe wet- en regelgeving of bij het toetreden van nieuwe partijen is besloten het Convenant met het ministerie opnieuw te bekijken en eventueel een commissie hierover advies te vragen. Een eerste evaluatiemoment van de gemaakte afspraken vindt één jaar na de ondertekening plaats.

Maatschappelijk probleem

Berg benadrukt tot slot dat het voor het CBS belangrijk is een rol te spelen bij het beschikbaar stellen van nog meer data over diverse aspecten van het veiligheidsdomein. ‘Het versterken van de veiligheid is één van de grote opgaven waar ons land zich voor gesteld ziet. Misdaad en andere vormen van criminaliteit vormen een maatschappelijk probleem, dat onze rechtsstaat ondermijnt en grote effecten heeft op de samenleving. Betrouwbare statistieken hierover zijn van groot belang om het beleid verder te helpen met feitelijke informatie.’

Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u contact opnemen met de persdienst