Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Kenmerken huishoudens en personen Caribisch Nederland Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%)
Totaal personen Bonaire 2012 3,2 42
Totaal personen Bonaire 2013 1,6 45
Totaal personen Bonaire 2014 2,0 43
Totaal personen Bonaire 2015 4,6 36
Totaal personen Bonaire 2016 2,6 43
Totaal personen Bonaire 2017 1,9 43
Totaal personen Bonaire 2018 -0,5 51
Totaal personen Bonaire 2019 3,7 39
Totaal personen Bonaire 2020 5,6 35
Totaal personen Bonaire 2021 1,7 44
Totaal personen Bonaire 2022* -4,2 60
Totaal personen Sint Eustatius 2012 4,5 41
Totaal personen Sint Eustatius 2013 2,3 41
Totaal personen Sint Eustatius 2014 1,1 48
Totaal personen Sint Eustatius 2015 4,6 37
Totaal personen Sint Eustatius 2016 2,4 42
Totaal personen Sint Eustatius 2017 4,7 39
Totaal personen Sint Eustatius 2018 3,4 38
Totaal personen Sint Eustatius 2019 6,6 35
Totaal personen Sint Eustatius 2020 2,7 44
Totaal personen Sint Eustatius 2021 1,2 40
Totaal personen Sint Eustatius 2022* -3,3 58
Totaal personen Saba 2012 4,6 36
Totaal personen Saba 2013 3,3 38
Totaal personen Saba 2014 3,1 38
Totaal personen Saba 2015 3,1 34
Totaal personen Saba 2016 6,3 30
Totaal personen Saba 2017 1,7 41
Totaal personen Saba 2018 0,3 49
Totaal personen Saba 2019 5,5 30
Totaal personen Saba 2020 4,7 32
Totaal personen Saba 2021 1,2 45
Totaal personen Saba 2022* -1,6 56
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Personen worden onderscheiden naar geslacht, positie in het huishouden en naar huishoudkenmerken leeftijd hoofdkostwinner, samenstelling van het huishouden, en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen 28 juni 2024:
De cijfers over de jaren 2016 t/m 2020 zijn gewijzigd. Voor de jaren vanaf 2016 zijn er complete(re) aangiftegegevens beschikbaar. De correctie leidt tot een hoger inkomen, met name voor de werkzame en vermogende bevolkingsgroepen.
De definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2025 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Mediane koopkrachtontwikkeling
Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen gedefleerd met behulp van de consumentenprijsindex, waardoor inkomens in de tijd vergelijkbaar worden. Indien het gestandaardiseerde inkomen sterker stijgt dan de prijzen, neemt de koopkracht toe. De koopkracht wordt gebruikt om de (reële) ontwikkeling van het inkomen vast te stellen, maar kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van (ontwikkelingen in) welvaartsverschillen tussen huishoudens.

De koopkrachtontwikkeling is de verandering in koopkracht in twee opeenvolgende jaren. De mediane koopkrachtontwikkeling is de middelste van de naar grootte gerangschikte veranderingen in koopkracht van personen. Dit betekent dat precies de helft van de populatie een lagere of even grote verandering in koopkracht ondervindt.
Personen met koopkrachtdaling
Percentage van de geselecteerde (sub)populatie dat er in koopkracht op achteruit gaat.