Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden en afgestudeerden in het door de overheid bekostigde onderwijs naar onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950
Reeks vanaf 1950/'51.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Vóór 1997/'98 was de beroepsopleidende leerweg (bol) bekend onder de naam mbo en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) onder de naam beroepsbegeleidend onderwijs (bbo). Het bbo bestond voor het grootste deel uit onderwijs in het kader van het leerlingwezen.

De cursussen landbouwonderwijs en de korte cursussen techniek zijn in deze tabel buiten beschouwing gebleven.

Het totaal gediplomeerden is inclusief de gediplomeerden waarvan de leerweg onbekend is.

Trendbreuk
Vanaf school-/studiejaar 2011/'12 is er een trendbreuk opgetreden in de volgende leerwegen van het middelbaar beroepsonderwijs:
- Mbo-bol;
- bbo (beroepsbegeleidend onderwijs) en bbl (beroepsbegeleidende leerweg);
- extranei.

Deze trendbreuk is een gevolg van een wijziging in de toekenning van de opleiding voor 'Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent' aan sectorindelingen.
Het gaat hierbij om verschuiving van het aantal gediplomeerden in de sector "techniek" naar de sector "combinatie van sectoren".
De sector "combinatie van sectoren" omvat opleidingen die onder meer dan één sector vallen, bijvoorbeeld techniek en economie.
Mbo extranei naar sector
Reeks vanaf 2005/'06.

Extranei middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg naar sector.

Extranei zijn personen die geen onderwijs volgen maar slechts ingeschreven staan bij een instelling voor mbo (ROC) voor het doen van een examen.

Van de schooljaren tot en met 2004/'05 zijn geen gegevens beschikbaar over de extranei.
Totaal
Reeks vanaf 2005/'06.

Totaal extranei voor middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg.

De uitzonderlijk sterke groei van gediplomeerden in 2009/'10 is grotendeels het gevolg van een wijziging in de Wet Kinderopvang, waardoor ouders die van gastouderopvang gebruik maken alleen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag als de gastouder in het bezit is van een diploma helpende zorg en welzijn op mbo-niveau 2 of een diploma dat daaraan is gelijkgesteld. In de opleidingsrichting hulp bij zorg en welzijn werden daardoor bijna vier keer zoveel geslaagden (vrijwel uitsluitend extranei) op dit niveau geteld als in 2008/'09. Zonder deze groep bedraagt de stijging van het aantal mbo-gediplomeerden ten opzichte van 2008/'09 nog maar 6 procent.
Landbouw
Reeks vanaf 2005/'06.

Extranei middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg, sector landbouw.
Techniek
Reeks vanaf 2005/'06.

Extranei middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg, sector techniek.

Vanaf schooljaar 2011/'12 is, door een wijziging in de toekenning van de opleiding voor "Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent" aan sectorindelingen, een verschuiving opgetreden van aantallen gediplomeerden bij de sector 'techniek' naar de sector 'combinatie van sectoren'. Bij beide sectoren is hierdoor een trendbreuk ontstaan.
Economie
Reeks vanaf 2005/'06.

Extranei middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg, sector economie.
Zorg en welzijn
Reeks vanaf 2005/'06.

Extranei middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg, sector zorg en welzijn.

De uitzonderlijk sterke groei van gediplomeerdenin 2009/'10 is grotendeels het gevolg van een wijziging in de Wet Kinderopvang, waardoor ouders die van gastouderopvang gebruik maken alleen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag als de gastouder in het bezit is van een diploma helpende zorg en welzijn op mbo-niveau 2 of een diploma dat daaraan is gelijkgesteld. In de opleidingsrichting hulp bij zorg en welzijn werden daardoor bijna vier keer zoveel geslaagden (vrijwel uitsluitend extranei) op dit niveau geteld als in 2008/'09. Zonder deze groep bedraagt de stijging van het aantal mbo-gediplomeerden ten opzichte van 2008/'09 nog maar 6 procent.
Combinatie van sectoren
Reeks vanaf 2005/'06.

Extranei middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg, combinatie van sectoren.
Deze categorie omvat opleidingen die onder meer dan één sector vallen, bijvoorbeeld techniek en economie.

Vanaf schooljaar 2011/'12 is, door een wijziging in de toekenning van de opleiding voor "Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent" aan sectorindelingen, een verschuiving opgetreden van aantallen gediplomeerden bij de sector 'techniek' naar de sector 'combinatie van sectoren'. Bij beide sectoren is hierdoor een trendbreuk ontstaan.