Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Arbeid Banen van werknemers Totaal aantal banen (x 1 000) Arbeid Banen van werknemers A Landbouw, bosbouw en visserij (x 1 000) Arbeid Banen van werknemers B-F Nijverheid en energie (x 1 000) Arbeid Banen van werknemers G-N Commerciële dienstverlening (x 1 000) Arbeid Banen van werknemers O-U Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Arbeid Banen van werknemers, relatief A Landbouw, bosbouw en visserij (%) Arbeid Banen van werknemers, relatief B-F Nijverheid en energie (%) Arbeid Banen van werknemers, relatief G-N Commerciële dienstverlening (%) Arbeid Banen van werknemers, relatief O-U Niet-commerciële dienstverlening (%)
Nederland 2022
Noord-Nederland (LD) 2022
Oost-Nederland (LD) 2022
West-Nederland (LD) 2022
Zuid-Nederland (LD) 2022
Groningen (PV) 2022
Fryslân (PV) 2022
Drenthe (PV) 2022
Overijssel (PV) 2022
Flevoland (PV) 2022
Gelderland (PV) 2022
Utrecht (PV) 2022
Noord-Holland (PV) 2022
Zuid-Holland (PV) 2022
Zeeland (PV) 2022
Noord-Brabant (PV) 2022
Limburg (PV) 2022
Oost-Groningen (CR) 2022
Delfzijl en omgeving (CR) 2022
Overig Groningen (CR) 2022
Noord-Friesland (CR) 2022
Zuidwest-Friesland (CR) 2022
Zuidoost-Friesland (CR) 2022
Noord-Drenthe (CR) 2022
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022
Noord-Overijssel (CR) 2022
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022
Twente (CR) 2022
Veluwe (CR) 2022
Achterhoek (CR) 2022
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022
Utrecht (CR) 2022
Kop van Noord-Holland (CR) 2022
Alkmaar en omgeving (CR) 2022
IJmond (CR) 2022
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022
Zaanstreek (CR) 2022
Groot-Amsterdam (CR) 2022
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022
Delft en Westland (CR) 2022
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022
Groot-Rijnmond (CR) 2022
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022
Overig Zeeland (CR) 2022
West-Noord-Brabant (CR) 2022
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Noord-Limburg (CR) 2022
Midden-Limburg (CR) 2022
Zuid-Limburg (CR) 2022
Flevoland (CR) 2022
Aa en Hunze 2022
Aalburg 2022
Aalsmeer 2022
Aalten 2022
Ter Aar 2022
Aarle-Rixtel 2022
Abcoude 2022
Achtkarspelen 2022
Akersloot 2022
Alblasserdam 2022
Albrandswaard 2022
Alkemade 2022
Alkmaar 2022
Almelo 2022
Almere 2022
Alphen aan den Rijn 2022
Alphen en Riel 2022
Alphen-Chaam 2022
Altena 2022
Ambt Delden 2022
Ambt Montfort 2022
Ameland 2022
Amerongen 2022
Amersfoort 2022
Ammerzoden 2022
Amstelveen 2022
Amsterdam 2022
Andijk 2022
Angerlo 2022
Anloo 2022
Anna Paulowna 2022
Apeldoorn 2022
Appingedam 2022
Arcen en Velden 2022
Arnemuiden 2022
Arnhem 2022
Assen 2022
Asten 2022
Avereest 2022
Axel 2022
Baarle-Nassau 2022
Baarn 2022
Bakel en Milheeze 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 31 maart 2022:

Bevolking
Totale bevolking per 1 januari: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Inkomen en vermogen
De definitieve cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Uitkeringsontvangers
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Landbouw
Dieren en cultuurgrond: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Mineralenuitscheiding en mestproductie: de definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Afval van huishoudens
De nader voorlopige cijfers van 2017 zijn ongewijzigd definitief geworden, de nader voorlopige cijfers van 2018, 2019 en 2020 zijn toegevoegd.

Lokalisering
De regionale indelingen van 2022 zijn toegevoegd. De Regionale eenheden (Politie) van 2022 ontbreken nog en worden bij een volgende update toegevoegd.
De koppelvariabele (code) en het aantal gemeenten van 2022 is toegevoegd. Vanaf 1995 is bij iedere gemeente een 1 opgenomen als die gemeente bestaat in de gekozen periode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2022.

Toelichting onderwerpen

Arbeid
Banen van werknemers bij bedrijven en instellingen.
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op basis van loon of salaris.
Banen van werknemers
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen.

De banen van werknemers per bedrijf worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.
Voor de verdeling van banen naar vestigingen wordt aanvullend schriftelijk geënquêteerd onder een aantal bedrijven. De vestigingsinformatie van de overige bedrijven, alsmede de SBI 2008, wordt gehaald uit het Algemeen Bedrijvenregister van het CBS.

Met ingang van verslagjaar 2011 is de methode van baanafbakening uit de Polisadministratie gewijzigd. Deze methodewijziging is doorgevoerd omdat uit onderzoek is gebleken dat een aantal banen wel in de ruwe Polisdata en in ander bronmateriaal van de Belastingdienst (Fibase) aanwezig waren, maar niet in de uiteindelijk afgebakende baanpopulatie. De nieuwe methode neemt deze banen wel mee. Deze methodewijziging leidt tot een uitbreiding van de baanpopulatie met gemiddeld zo'n 100 duizend banen op jaarbasis, dit is 1,3 % van de totale populatie. Het overgrote deel van deze extra banen betreft banen zonder werknemersverzekeringen; ongeveer een derde zijn directeuren-grootaandeelhouder met een eigen bedrijf. Vanaf verslagjaar 2011 wordt de nieuwe baanpopulatie gebruikt. Voor 2010 geldt dat de nader voorlopige cijfers met de nieuwe baanpopulatie zijn gemaakt en de voorlopige cijfers met de oude baanpopulatie. Verslagjaar 2008 en 2009 zijn met de oude baanpopulatie gemaakt.

Het CBS voegt bedrijven en instellingen vanaf 2010 in een beperkt aantal gevallen op een andere manier samen tot ondernemingengroepen dan daarvoor het geval was.
Een andere wijziging is dat het aantal werkzame personen en daarvan afgeleid de grootteklasse van bedrijven in het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS vanaf 2010 meer dan voorheen is gebaseerd op individuele gegevens uit de Polisadministratie van het UWV.
Door deze veranderingen kan het voorkomen dat de codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) en/of de grootteklasse van een bedrijf of ondernemingengroep wijzigen. Dit kan in sommige gevallen gevolgen hebben voor de uitkomsten van een statistiek, vooral voor de uitkomsten per branche/ bedrijfstak of grootteklasse.
Voor de cijfers in deze tabel geldt dat de ontwikkeling van het aantal banen tussen 2009 en 2010 per bedrijfstak in een aantal regio's is beïnvloed is door de samenvoeging van bedrijven en instellingen tot ondernemingengroepen.

Dit onderwerp bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar.
Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar, en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.
Totaal aantal banen
A Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces landbouw,
jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en weekdieren.
B-F Nijverheid en energie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G-N Commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O-U Niet-commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening

De categorieën
T Huishoudens als werkgever
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
zitten niet in de populatie.
Banen van werknemers, relatief
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen, als percentage van het totaal aantal banen.
A Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces landbouw,
jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en weekdieren.
B-F Nijverheid en energie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G-N Commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O-U Niet-commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
De categorieën T en U zitten niet in de populatie.