Transfer pricing in intra-EU intra-concernhandel

© Hollandse Hoogte
Verrekenprijzen (in het Engels: transfer pricing) zijn de prijzen die gehanteerd worden bij handelstransacties binnen (multinationale) concerns. Deze prijzen dienen volgens de richtlijnen van de OESO en de wet VpB marktconform te zijn. Echter, verrekenprijzen worden regelmatig door de OESO in verband gebracht met de verschuiving van winsten binnen concerns, met als doel de effectieve belastingdruk te minimaliseren. Door databeperkingen is het vaak lastig om intra-concern transacties en handel met niet-gelieerde partijen in het buitenland te onderscheiden, waardoor het al dan niet bestaan van transfer pricing moeilijk aantoonbaar is.

Combineren informatie

Door het combineren van informatie uit nieuwe en bestaande bronnen binnen het CBS is het mogelijk om inzicht te krijgen in de verschillen tussen handel binnen en buiten het concern en daarmee een preliminair beeld te schetsen van het fenomeen transfer pricing in de Nederlandse goederenhandel met Europese handelspartners.

De resultaten van deze exercitie laten zien dat bepaalde groepen ondernemingen prijsgedrag laten zien dat varieert met verschillen in belastingtarieven tussen Nederland en het bestemmingsland van de export. De resultaten van deze eerste exercitie rond het delicate onderwerp transfer pricing dienen wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Onderzoeksprogramma globalisering

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.