Afname aantal boerenbedrijven stabiel

Op 1 april 2013 waren er in Nederland nog ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er bijna 2 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een afname van gemiddeld 25 bedrijven per week. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal bedrijven met bijna een derde afgenomen. Het areaal cultuurgrond is vergeleken met 2012 vrijwel gelijk gebleven.

Aantal landbouwbedrijven en oppervlakte cultuurgrond
 

2013 landbouwbedrrijven grond

Minder bedrijven, evenveel cultuurgrond

Op 1 april 2013 telde Nederland nog 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Op 1 april 2000 waren dit er nog 97 duizend. Hiermee is in 13 jaar tijd bijna een derde van deze bedrijven verdwenen. Van 2012 op 2013 nam het aantal boerenbedrijven met bijna 2 procent af. Dit percentage ligt wat lager dan de afgelopen jaren. Op 1 april 2013 was de oppervlakte cultuurgrond 1,85 miljoen hectare, nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Sinds het jaar 2000 is het areaal cultuurgrond met 6,5 procent afgenomen.

Grootste verschillen in arealen gewassen, 2012-2013*

2013 oppervlakte gewassen

Meer tijdelijk grasland, minder blijvend grasland

Het areaal grasland nam af met 4,3 duizend hectare. Opvallend is dat het areaal tijdelijk grasland met 18 duizend hectare is gestegen, terwijl het areaal blijvend grasland met 25 duizend hectare is gedaald. Van 2012 op 2013 is het totale areaal met akkerbouwgewassen met 12 duizend hectare toegenomen. De grootste stijger bij de akkerbouwgewassen is de zomertarwe met een toename van 13 duizend hectare en de grootste daler is de wintertarwe met een afname van 12 duizend hectare. Dit is het resultaat van een slechte winter voor de wintertarwe, gevolgd door (her) inzaaien met zomertarwe. Grote stijgers bij de akkerbouwgewassen zijn verder aardappelen met een stijging van 6 duizend hectare en de akkerbouwgroenten met een stijging van bijna 3 duizend hectare. Het areaal kool- en raapzaad had met 1,3 duizend hectare relatief de grootste toename (65 procent). Het areaal tuinbouw onder glas is met 150 hectare gekrompen en het areaal tuinbouw open grond met 60 hectare. Verder is het areaal groenvoedergewassen met 2 duizend hectare afgenomen, waarvan 1,5 duizend hectare snijmaïs.

Wim de Rooij

Bron: StatLine