Uitgaven aan zorg flink gestegen sinds 1972

Gecorrigeerd voor prijsveranderingen groeiden van 1973-2007 de uitgaven aan zorg jaarlijks met gemiddeld 2,8 procent. Vooral in de 70-er jaren en in de jaren vanaf 1998 groeide dit zorgvolume harder dan gemiddeld.

Ontwikkeling volume zorguitgaven

Ontwikkeling volume zorguitgaven

Bezuinigingen in de 80-er jaren

In de 80-er jaren lag de groei beduidend lager. In die periode was sprake van een reeks bezuinigingsoperaties die vooral ingrepen in de zorgaanbodkant. Zorginstellingen kregen te maken met vastgestelde budgetten, waardoor de prikkel om meer productie te leveren dan van tevoren was afgesproken ontbrak. Daarnaast kregen vrije beroepsbeoefenaren te maken met maximumtarieven.

Wegwerken wachtlijsten

Net na de eeuwwisseling lag de volumegroei flink hoger dan gemiddeld. Dat kwam omdat in de periode 2001– 2003 extra middelen zijn ingezet voor het wegwerken van de sterk opgelopen wachtlijsten. Deze middelen kwamen vooral terecht bij verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Naarmate de wachtlijstproblemen afnamen, daalde ook de inzet van extra middelen.

Uitgaven zorg per hoofd van de bevolking sinds 1972 meer dan verdubbeld

Aangezien de omvang van de bevolking in de periode 1972-2007 ook toenam, is het volume van de uitgaven aan zorg per hoofd van de bevolking minder snel gestegen. Deze gemiddelde jaarlijkse volumegroei bedroeg 2,2 procent. Toch betekent dit dat per hoofd van de bevolking het zorgvolume sinds 1972 meer dan verdubbeld is.

Zorguitgaven als % bbp

Zorguitgaven als % bbp

Ook toename aandeel zorguitgaven in bbp

De uitgaven aan zorg als percentage van het bbp geeft een indicatie wat het beslag is van de zorguitgaven op de nationale welvaart. De zorguitgaven bedroegen in 2007 13 procent van het bbp. Dit aandeel liep in de periode 1972-1982 op van 8,7 procent naar 11,2 procent, waarna het tot en met 2000 min of meer stabiel bleef op dat niveau. Na 2000 nam het percentage in drie jaar tijd verder toe tot ruim 13 procent, waarna vanaf 2003 weer een stabilisatie volgt.

Abdul Jardini

Bron:

StatLine, Zorgrekeningen; uitgaven en financiering vanaf 1972

Uitgaven aan zorg stijgen met 6,2 procent