WAO'ers en hun partner

Auteurs: Robert Selten en Mathilda Copinga – Roest

In aanvulling op een eerder verschenen onderzoek 'Wie komen er in de WAO' zijn tabellen samengesteld over WAO’ers en hun gehuwde of in de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) geregistreerde partner. Op basis van de GBA kan geen onderscheid worden aangebracht tussen ongehuwd samenwonenden en alleenstaanden die op één adres wonen. Al deze personen zijn daarom uit de dataset verwijderd.

Technische toelichting

Gebruikte bestanden

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bestanden: het uitkeringenbestand arbeidsongeschiktheid 2000 (afgekort tot AO-bestand 2000), het banenbestand werknemers 1999 en 1998 en het personenbestand 1999 en 1998. De gebruikte bestanden zijn volumebestanden, dat wil zeggen dat gegevens over het gehele jaar zijn opgenomen. Het zijn integrale bestanden opgebouwd uit registergegevens. Het banenbestand en het personenbestand zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van 1999 en 1998.

De gegevens over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2000 zijn nog niet beschikbaar in het SSB, maar de gegevens zijn al wel geïntegreerd tot een volumebestand, het AO-bestand 2000. Dit volumebestand is gebaseerd op de gegevens die het CBS maandelijks ontvangt van de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid. Het gaat hierbij om integrale gegevensbestanden waarin per uitkering persoonsinformatie en informatie over de uitkering zijn vastgelegd.

Afbakening populaties

Om de instroompopulatie af te bakenen zijn uit het AO-bestand 2000 alle WAO-uitkeringen geselecteerd die op registratiebasis in het jaar 2000 zijn begonnen. Dit zijn de WAO-uitkeringen die in 2000 voor het eerst zijn waargenomen in de maandbestanden van de uitvoeringsinstellingen. De WAZ- en WAJONG-uitkeringen worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De instroompopulatie is beperkt tot arbeidsongeschikten in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

De personen die op 15 april 1999 verzekerd waren voor de WAO vormen de referentiepopulatie. Door nu het aantal personen dat in 2000 een nieuwe WAO-uitkering kreeg te delen door het aantal personen in de referentiepopulatie wordt het WAO-instroomrisico bepaald. De resultaten in de tabellen hebben alleen betrekking op de verzekerden met één baan.

De tabellenset is tevens gepubliceerd in de ESB van 27 juni 2003.

Tabel 1

WAO-instroom in 2000, naar leeftijd en partner

  Totaal   Geen partner   Wel partner
           
 
in % van de overeenkomstige groep in de verzekerdenpopulatie
           
Totaal 1,4   1,1   1,5
           
Leeftijd          
15-24 jaar 0,5   0,3   1,4
25-34 jaar 1,1   1,2   1,1
35-44 jaar 1,5   2,1   1,3
45-54 jaar 2,1   2,8   1,9
55-64 jaar 2,1   2,5   2,0
 

Tabel 2 
WAO-instroom in 2000, naar loon verzekerde per gewerkte dag en baan partner

Totaal Met partner    
    Totaal Zonder baan Met baan
 
  in % van de overeenkomstige groep in de verzekerdenpopulatie
 
Totaal 1,4 1,5 1,6 1,4
 
Loon verzekerde
per gewerkte dag
   
1-49 euro 1,1 1,8 1,9 1,8
50-74 euro 1,7 2,0 2,4 1,9
75-99 euro 1,6 1,7 2,1 1,5
100-124 euro 1,4 1,3 1,6 1,2
125 euro of hoger 1,0 0,9 1,0 0,9
 

Tabel 3 
WAO-instroom in 2000, naar loon verzekerde en partner per gewerkte dag

    Loon partner per gewerkte dag
    Totaal 1-49 euro  50-74 euro 75-99 euro 100-124 euro 125 euro of hoger
 
    in % van de overeenkomstige groep
in de verzekerdenpopulatie
 
Totaal   1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3
 
Loon verzekerde
per gewerkte dag
       
1-49 euro   1,8 1,8 2,5 2,1 1,7 1,3
50-74 euro   1,9 2,2 2,2 2,0 1,8 1,5
75-99 euro   1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,5
100-124 euro 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,4
125 euro of hoger 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0
 

Tabel 4 
Logistische regressie van instroomkans op geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en loon per gewerkte dag

 
Basismodel  
 
Onafhankelijke variabelen B   Exp(B)
       
Constante -6,05 ** 0,00
       
Geslacht      
Man     1
Vrouw 0,57 ** 1,77
       
Leeftijd      
15-24 jaar     1
25-34 jaar 0,86 ** 2,36
35-44 jaar 1,31 ** 3,71
45-54 jaar 1,76 ** 5,82
55-64 jaar 1,73 ** 5,66
       
Herkomstgroepering      
Autochtonen     1
Westerse allochtonen 0,08 ** 1,08
Marokko, Turkije 1,28 ** 3,60
Overige niet-westerse allochtonen 0,15 ** 1,16
       
Loon verzekerde
per gewerkte dag
   
1-49 euro     1
50-74 euro 0,37 ** 1,45
75-99 euro 0,36 ** 1,44
100-124 euro 0,18 ** 1,20
125 euro of hoger -0,19 ** 0,82
 
* p < 0,05, ** p < 0,001

Tabel 5 
Logistische regressie van instroomkans op geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en loon per gewerkte dag van verzekerde en partner

  Model 1 Model 2 Model 3a Model 3b
 
Onafhankelijke variabelen 1) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)
 
Partner
Geen partner 1 1 1 1
Wel partner 0,88 **      
Partner zonder baan   0,97 * 0,99 0,99
Partner met baan   0,86 **    
 
Loon partner
per gewerkte dag
       
    1-49 euro     1,03 *  
    50-74 euro     1,02  
    75-99 euro     0,92 **  
    100-124 euro     0,79 **  
    125 euro of hoger     0,63 **  
 
Loon verzekerde
t.o.v. partner
       
    Lager loonniveau       0,75 **
    Gelijkwaardig
    loonniveau 2)
      0,91 **
    Hoger loonniveau       0,96 *
 
* p < 0,05, ** p < 0,001
1)  In deze modellen zijn de variabelen uit het basismodel (geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en loon per gewerkte dag) wel opgenomen, maar niet weergegeven.
2)  Loon van de verzekerde per dag verschilt minder dan 25% van loon partner per dag