Voortgezet onderwijs; vertraging inclusief op- en afstroom

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie geven over het aantal en percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) dat tussen twee opeenvolgende schooljaren vertraging heeft opgelopen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een opgelopen vertraging in de eerste 2 leerjaren, een vertraging in combinatie met een overgang naar een lager niveau (vertraagde afstroom), een vertraging in combinatie met een overgang naar een hoger niveau (vertraagde opstroom) en een vertraging zonder niveauwisseling (doubleren/zittenblijven). De tabellen zijn uit te splitsen naar onderwijspositie in het basisjaar, geslacht, herkomstgroepering, generatie en regiokenmerken van de woon- en schoolgemeente.

Doelpopulatie

Leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd, exclusief de leerlingen in het praktijkonderwijs.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De eerste cijfers betreft de overgang van schooljaar 2003/’04 naar schooljaar 2004/’05.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar wordt de tabel vernieuwd. De voorlopige cijfers van een nieuw schooljaar worden toegevoegd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorafgaande schooljaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Vanaf schooljaar 2003/'04 is in het Basisregister onderwijsnummer (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registerinformatie op persoonsniveau beschikbaar voor het voortgezet onderwijs dat wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (met uitzondering van het praktijkonderwijs). Vanaf het schooljaar 2005/’06 zijn tevens de leerlingen die worden bekostigd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) opgenomen in deze registers op persoonsniveau (dit zijn de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra). Vanaf het schooljaar 2007/’08 geldt dit ook voor de leerlingen in het praktijkonderwijs.

Waarnemingsmethode

Verplichte gegevensverstrekking door de instellingen in het voortgezet onderwijs op één peilmoment aan het begin van het schooljaar, namelijk 1 oktober. DUO verzamelt de gegevens van de instellingen die door OCW worden bekostigd en sinds het schooljaar 2005/'06 ook de gegevens van de instellingen die door het EZ worden bekostigd. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot ééncijferbestanden volgens met het CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. Een uitgebreide uitleg over de berekening van vertraging en op- en afstroom van de vo-leerlingen, staat in de aanvullende onderzoeksbeschrijving vertraging en op- en afstroom in het voortgezet onderwijs.

Berichtgevers

DUO (BRON- en ééncijferbestanden).

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zonodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zonodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De voorlopige cijfers wijken doorgaans minder dan 2 procent af van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De vmbo-leerlingen aan de Agrarische Opleidingscentra waren in de schooljaren 2003/’04 en 2004/’05 nog niet opgenomen in de registers.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.