Vergelijking musea 1995 en 1997

Bij het onderzoek musea over 1995 werden in totaal 758 musea geteld. Twee jaar later, bij het onderzoek over 1997, bedroeg dat aantal 942. Deze forse stijging van het aantal musea was geen reële stijging, maar een onderzoekstechnische. Het CBS heeft in 1997 het bestand met musea geactualiseerd en is daarbij strikt uitgegaan van de museumdefinitie van de ICOM (International Council of Museums). Dit betekende enerzijds dat het aantal musea in het onderzoek flink is toegenomen, terwijl anderzijds enkele grote publiekstrekkers zijn afgevallen. Hierdoor zijn de gegevens van 1997 niet goed te vergelijken met voorgaande jaren.

Om toch een kwantitatieve vergelijking mogelijk te maken heeft het CBS de reeksbreuk geanalyseerd. Het onderzoek heeft zich beperkt tot enkele hoofdvariabelen t.w.:

  • totaal bezoeken;
  • totaal personeel (personen, arbeidsvolume);
  • totale baten en lasten.

Wat de definitie van de ICOM betreft is nog het volgende van belang. Musea met alleen een besloten collectie, zoals die soms voorkomen bij universiteiten of particulieren, blijven buiten beschouwing. Ook musea die uitsluitend volgens afspraak te bezoeken zijn of slechts zeer beperkt open zijn (1 á 2 dagen in de maand), vallen buiten de waarneming: de ‘drempel’ is dan zo hoog dat niet van openbare toegankelijkheid kan worden gesproken.

Uit een vergelijking tussen 1995 en 1997 blijkt dat er in totaal 692 musea in beide jaren vertegenwoordigd waren. Dit betekent dat 66 musea die in 1995 tot de populatie behoorden niet meer voorkomen in 1997 en dat 250 musea na de update in 1997 niet in 1995 voorkomen. Schematisch gezien geeft dit het volgende beeld:

1995    1997

66

692       692

            250


Over deze 692 musea zijn voor zowel 1995 als 1997 nieuwe cijfers samengesteld die in onderstaande tabel worden weergegeven (in de kolommen "1995 cijfers met populatie 1997" en "1997 cijfers met populatie 1995"). Tevens zijn de oorspronkelijk gepubliceerde cijfers over 1995 en 1997 in de tabel opgenomen. Voor 1997 is er een kolom "gecorrigeerd" aan toegevoegd, omdat bij deze analyse bleek, dat de gegevens van een van de grotere musea gecorrigeerd diende te worden.

Tabel Vergelijking van de uitkomsten van de statistiek Musea over 1995 en 1997 op basis van de musea die in beide jaren in de populatie zijn opgenomen


  Eenheid Publicatie 1995 1995 cijfers met populatie 1997 Publicatie 1997 1997 cijfers met populatie 1995 Publicatie 1997 gecorrigeerd 1)

Aantal musea 1

758

692

942

692

942

             
Bezoeken            
Totaal 1000

21 921

18 180

20 266

19 365

20 642

             
Personeel            
Personen 1

6 320

5 951

6 708

5 749

6 742

Arbeidsvolume mensjaar

4 895

4 591

5 071

4 405

5 120

             
Financi�n            
Totale baten mln gld

652

604

628

601

635

Totale lasten mln gld

656

606

636

604

640

             
Totale baten mln euro

296

274

285

273

288

Totale lasten mln euro

298

275

289

274

290


1) in verband met een correctie bij een van de grotere musea.
Bron: CBS.