Statistiek stijgers en dalers; omzetontwikkeling

Wat behelst het onderzoek?

Doel

In de statistiek stijgers en dalers wordt per branche en grootteklasse in het bedrijfsleven de omzetontwikkeling weergegeven. Het onderzoek schetst in hoeverre ondernemers aangeven dat hun bedrijfsomzet is gestegen, gedaald dan wel gelijk is gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Deze statistiek is een verdieping van de statistieken van de omzetontwikkeling.

Onderzoekspopulatie

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op registerinformatie van de
Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale
waarneming door het CBS. Het onderzoek is gebaseerd op een panelontwikkeling. Voor beide populaties geldt dus dat
de gegevens van het bedrijf in zowel periode T als periode T-j (dezelfde periode een jaar eerder) beschikbaar moeten
zijn.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Waarnemingseenheid

De waarnemingseenheid is de onderneming. Bij de grote ondernemingen bestaan de gegevens uit de geconsolideerde opgave van de moedermaatschappij inclusief haar groepsmaatschappijen. De consolidatie omvat alleen de moedermaatschappij en groepsmaatschappijen die in Nederland gevestigd zijn (het territorium principe). Dit houdt in dat de buitenlandse groepsmaatschappijen buiten de consolidatie blijven. De relaties met de buitenlandse groepsmaatschappijen worden afzonderlijk verantwoord op de balans.
Een groepsmaatschappij is een onderneming waarover de moedermaatschappij overwegende zeggenschap heeft. In beginsel betekent dit dat meer dan 50 procent van het aandelenkapitaal in handen is van de moedermaatschappij.
Bij de kleine ondernemingen wordt uitgegaan van de opgave van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Werkzame Personen
In deze tabel is de uitsplitsing in werkzame personen zoveel mogelijk aangesloten bij verschillende definities over het midden- en kleinbedrijf. De term midden- en kleinbedrijf (MKB) is buiten het CBS geen gestandaardiseerd begrip. Verschillende instanties hanteren afwijkende populatiegrenzen. Dat maakt vergelijking van cijfermateriaal over het MKB lastig.
Het aantal 'werkzame personen' bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of
instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig
in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en
medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel is hierin niet opgenomen.
Uitgeleend personeel:
Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere
onderneming of instelling.

Uitsplitsing grootteklasse 'Werkzame personen'
1 of meer werkzame personen
1 werkzame persoon
2 tot 10 werkzame personen
10 tot 50 werkzame personen
50 tot 100 werkzame personen
100 tot 250 werkzame personen
250 of meer werkzame personen

Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De ontwikkeling van de geldomzet is het resultaat van de ontwikkeling van de hoeveelheden en de prijzen van de verkochte goederen en diensten. De omzet omvat zowel de omzet uit hoofdactiviteiten, als de omzet uit nevenactiviteiten.
Omzetstijging
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan een half procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Snelle omzetstijging
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan twintig procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Normale omzetstijging
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan een half en minder dan twintig procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Omzetdaling
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan en half procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Snelle omzetdaling
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan twintig procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Normale omzetdaling
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan een half en minder dan twintig procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Omzet stabiel
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met minder dan een half procent is gestegen of gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Ophoging
Elke onderneming weegt even zwaar mee (gewicht 1) in de berekening van de stijgers en dalers. Bij de ophoging naar hogere aggregaten (2 digit SBI bijvoorbeeld) worden de gecoördineerde populatie schattingen (GPS) gebruikt.

Frequentie

De statistiek is een kwartaalstatistiek.
Na eerste publicatie van de cijfers is er een verdere aanwas van de respons over de betreffende verslagperiode. Hierdoor kunnen cijfers met groter nauwkeurigheid worden berekend. Het CBS kan voor enkele statistieken daardoor ook op meer detailniveau publiceren. Revisie van de definitieve cijfers vindt alleen plaats als blijkt dat aanzienlijke bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Controle- en correctie methoden

Op de data worden tal van controles uitgeoefend, in vergelijking met het voorafgaande jaar. De data wordt ook getoetst aan de omzetontwikkeling van de korte termijn statistiek. De bronnen worden uiteindelijk geaggregeerd en beoordeeld op consistentie en plausibiliteit.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Kwaliteit van de uitkomsten worden ook macro beoordeeld aan de handen van alle beschikbare informatie, zoals korte termijn statistieken en economische groei. Hiermee wordt de beschrijving van de Nederlandse economie zo zuiver mogelijk gehouden en blijven de uitkomsten in overeenstemming met andere statistieken. Bovendien wordt op basis van  berekende marges bepaald of de uitkomsten van een aggregaat plausibel genoeg zijn.