Rijbewijzen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van een overzicht van Nederlandse personen in het bezit van een geldig rijbewijs voor een personenauto, bus, bromfiets, motor of vrachtauto en eventueel een bijbehorend aanhangerrijbewijs. De gegevens zijn per rijbewijs uitgesplitst naar leeftijd van de rijbewijshouder en de regio waarin de rijbewijshouder woont.

Doelpopulatie

Het aantal Nederlanders dat mag rijden met een personenauto-, bus-, bromfiets-, motor- of vrachtauto, en eventueel een aanhanger omdat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Aangezien personen in het bezit kunnen zijn van een rijbewijs voor meerdere voertuigsoorten kunnen personen meerdere keren in de tabel voorkomen, bijvoorbeeld zowel bij autorijbewijs als bij bromfietsrijbewijs. 

Statistische eenheid

De Nederlandse bevolking in het bezit van een geldig rijbewijs.

Aanvang onderzoek

In de Statline-database zijn gegevens over personen met een rijbewijs beschikbaar vanaf peildatum 1 januari 2014.Oudere gegevens over auto- en motorrijbewijzen zijn beschikbaar voor de jaren 1985-2007:  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37856&D1=4-5&D2=0&D3=0,11-22&D4=a&HD=160720-1459&HDR=G2&STB=T,G1,G3

Frequentie

De gegevens over geldige rijbewijzen worden jaarlijks geleverd door de RDW (Dienst Wegverkeer). De statistische informatie over personen in het bezit van een rijbewijs op Statline wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Publicatiestrategie

Informatie verschijnt jaarlijks in de vorm van een Statlinetabel in de Statlinedatabank onder Vervoermiddelen-Motorvoertuigen in de tabel Personen met rijbewijs; categorie; regio.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale tellingen van gegevens uit het rijbewijzenregister van de RDW. Met behulp  van deze registratie worden tellingen gemaakt van alle personen in het bezit van een geldig rijbewijs op 1 januari van het verslagjaar. 

Waarnemingsmethode

Het CBS ontvangt jaarlijks van de RDW een bestand met basisgegevens in digitale vorm.

Berichtgevers

De statistiek over rijbewijzen is gebaseerd op gegevens uit het centraal rijbewijzenregister van RDW. Sinds 1 oktober 1986 is RDW beheerder van het Centraal Rijbewijzenregister. Vóór 1 oktober 1986 werden gegevens met betrekking tot rijbewijzen beheerd door de provincies. De RDW is op grond van de Wegenverkeerswet 1994 belast met de verantwoordelijkheid voor de productie en de levering van rijbewijzen.

Steekproefomvang

Het betreft een integrale telling van alle geldige rijbewijzen uit het rijbewijzenregister van RDW. 

Controle- en correctiemethoden

Na ontvangst van de basisgegevens wordt een controle uitgevoerd op de combinatie van rijbewijzen die een persoon bezit. Bepaalde combinaties rijbewijzen komen altijd samen voor, zo beschikt iedereen met een autorijbewijs automatisch ook over het bromfietsrijbewijs. Indien in het register rijbewijzen uit deze vaste combinaties ontbreken dan worden deze aangevuld.
Daarnaast worden regiogegevens aangevuld waar mogelijk. 

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

n.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over het aantal personen met een rijbewijs zijn voor alle jaren gebaseerd op dezelfde bron: het Centraal rijbewijzenregister. RDW is sinds 1 oktober 1986 houder van dit register.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

n.v.t.