Promoties (onderwijs)

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over de promoties geeft informatie over het aantal gepromoveerden in het wetenschappelijk onderwijs naar enkele kenmerken van de opleiding en die van de doelpopulatie.

Doelpopulatie

Alle gepromoveerden aan de door de overheid bekostigde universiteiten.

Statistische eenheid

Gepromoveerden.

Aanvang onderzoek

In StatLine wordt een tijdreeks van 1990/’91 tot en met 2015/’16 gepubliceerd. Vanaf 2016/’17 start een nieuwe tijdreeks op basis van de herziene ISCED-richtingindeling ISCEDF-2013.

Frequentie

Jaarlijks, definitieve cijfers.

Publicatiestrategie

Zodra over een nieuw studiejaar cijfers beschikbaar zijn, worden deze toegevoegd aan de bestaande StatLine-tabel over promoties in het wetenschappelijk onderwijs.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Een geaggregeerde telling op instellingsniveau van het aantal gepromoveerden bij de door de overheid bekostigde universiteiten.

Waarnemingsmethode

Elektronische enquête door het CBS.

Berichtgevers

De door de het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bekostigde universiteiten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de gegevens die zij van de berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over het totaal aantal promoties naar geslacht zijn goed vergelijkbaar in de tijd. De verdeling naar studierichting is goed vergelijkbaar van 1990/’91 tot en met 2015/’16; in deze periode wordt gebruik gemaakt van de ISCED-richtingindeling FOET-1999. Vanaf 2016/’17 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe ISCED-richtingindeling ISCEDF-2013.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door instellingen geleverde bronbestanden worden na binnenkomst door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met de berichtgevers alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.