Prijsindex Woningen Bonaire

Wat behelst het onderzoek

Doel

De prijsontwikkeling weergeven van woningen op het eiland Bonaire.

Doelpopulatie

Woningen op Bonaire.

Statistische eenheid

Woningen.

Aanvang onderzoek

De prijsindex is beschikbaar voor de jaren 2011 t/m 2015. Deze gegevens zijn gepubliceerd op 29 februari 2016.

Frequentie

Vooralsnog betreft dit een eenmalig onderzoek.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn direct definitief.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

De bron voor deze indexcijfers is een integraal bestand van woningverkopen die plaatsvonden in de onderzochte jaren. Dit omvat verkopen van zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen, ongeacht of de woning gekocht of verkocht wordt door een particulier, zakelijke partij of anderszins.

Waarnemingsmethode

CBS ontvangt de registratie digitaal.

Berichtgevers

Gegevens worden verkregen via de Belastingdienst Caribisch Nederland. Primaire verkoopgegevens zoals verkoopdatum en –bedrag zijn afkomstig van het Kadaster op Bonaire. Aanvullende kenmerken van de verkochte woning komen uit de administratie van de Belastingdienst.

Steekproefomvang

Per jaar worden ruim 150 woningen verkocht op Bonaire. Al deze verkopen tellen mee in het onderzoek.

Controle- en correctiemethoden

CBS voert controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Enkele verkopen met een buitenproportionele invloed op de uitkomsten zijn uitgesloten van de indexberekening.

Weging

Er wordt geen weging toegepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de prijsindex is gewaarborgd door de integrale waarneming, de spreiding van de prijswaarneming over een langere periode en door de toegepaste berekeningsmethodiek. De mate van nauwkeurigheid is echter niet te berekenen.

Vergelijkbaarheid in de tijd

De uitkomsten zijn in de tijd vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data zijn gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig is actie ondernomen om data te verifiëren.  Daarna is de berekening van de prijsindex gemaakt en zijn de uitkomsten gecontroleerd en gevalideerd. De berekeningswijze en uitkomsten zijn gevalideerd door andere medewerkers dan degene die de berekeningen heeft uitgevoerd.