Perinatale en zuigelingensterfte

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over perinatale- en zuigelingensterfte bij kinderen van moeders die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Doelpopulatie

Alle kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer, waarvan de moeder op moment van geboorte van het kind ingeschreven was in de BRP.

Statistische eenheid

Aantal sterfgevallen onder geborenen.

Aanvang onderzoek

Er zijn cijfers beschikbaar vanaf 2004.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden cijfers gepubliceerd in diverse StatLine-tabellen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Combinatie van gegevens van registraties: de gegevens van zijn gekoppeld aan de gegevens van de BRP en het doodgeborenenbestand van CBS.

Waarnemingsmethode

De gegevens van Perined worden vastgelegd door de vijf beroepsgroepen die bij de zorg rondom de geboorte betrokken (kunnen) zijn: verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen, kinderartsen en pathologen. Zowel de bestanden met Perinedgegevens als de BRP worden elektronisch aan CBS geleverd. Gegevens over doodgeborenen worden per formulier naar CBS gestuurd.

Berichtgevers

Perined is in september 2015 opgericht als fusieorganisatie van PAN (Perinatale Audit Nederland) en PRN (Perinatale Registratie Nederland). Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten. In Perined werken de beroepsorganisaties, die zich bezighouden met de geboortezorg samen: KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen (verenigd in de VVAH), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie).
Gemeenten in Nederland leveren de gegevens van doodgeborenen en gegevens uit de BRP aan CBS.

Steekproefomvang

Geen steekproef. De CBS-gegevens betreffen een integrale registratie van alle geboren kinderen. De dekking van Perinedgegevens is circa 95 procent. Een aantal eerstelijnspraktijken (verloskundigen en huisartsen) ontbreekt in de registratie.

Controle- en correctiemethoden

De gekoppelde gegevens van Perined en BRP zijn beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie.

Weging

Omdat niet alle kinderen uit de BRP en het doodgeborenenbestand gekoppeld konden worden aan de gegevens van Perined en om toch voor de totale populatie de achtergrondkenmerken uit de Perinedregistratie weer te kunnen geven, zijn er weegfactoren berekend. Hierbij zijn de aantallen overleden kinderen uit de BRP en doodgeborenenbestand gebruikt voor de randtotalen. De weegfactoren houden rekening met de leeftijd van de moeder, land van herkomst, provincie, geslacht van het kind, geboortemaand, meerlingzwangerschap en de verhouding tussen de eerste- en tweedelijns geboorte.
De aanname bij deze weging is dat de uitkomsten (sterfte naar geboortegewicht en zwangerschapsduur) bij de verleende eerstelijns zorg door huisartsen en door de niet aan Perined deelnemende verloskundigen gelijk zijn aan die bij de verleende eerstelijns zorg door verloskundigen die wel aan Perined deelnemen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het betreft een integrale registratie van de sterftegegevens. De sterftegegevens van beide gegevensbronnen zijn met elkaar vergeleken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn van jaar op jaar met elkaar te vergelijken.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn de volgende controles uitgevoerd:
• Tijdreekscontrole (consistentie in de tijd);
• Kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
• Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen