Outward Fats; statistiek over Nederlandse zeggenschappen over buitenlandse bedrijven

Wat behelst het onderzoek

Outward Fats is een statistiek die wordt gemaakt op basis van waarnemingen bij ondernemingen die als nationaliteit van de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI) Nederland hebben, met buitenlandse dochtersDe UCI is de eenheid van waaruit wereldwijd de strategische beslissingen (bijv. benoemingen van directeuren, investeringen) genomen worden voor de ondernemingen.
Voor Outward Fats zijn alle ondernemingen betrokken waarvan de UCI in Nederland ligt en waarvoor geldt dat ze dochterondernemingen in het buitenland.
De Outward Fats data wordt gepresenteerd naar land en activiteit (SBI 2008 sectie B t/m S exclusief O) van de buitenlandse dochteronderneming, waarbij de activiteiten in de landbouw en visserij, openbaar bestuur, huishoudens en extraterritoriale organisaties en lichamen niet worden waargenomen.

Doel

De statistiek Outward Fats is een indicator voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. De data toont vijf variabelen, te weten netto omzet, werkzame personen (FTE), personeelskosten, investeringen en aantal bedrijven die buiten Nederland actief zijn naar vestigingsland en activiteit (SBI 2008).

Doelpopulatie

De doelpopulatie van Outward Fats bestaat uit alle ondernemingen die in Nederland actief zijn, waarvan de UCI in Nederland ligt en waarvoor geldt dat ze dochterondernemingen hebben buiten Nederland. Niet waargenomen worden de ondernemingen met een activiteit in de landbouw en visserij, openbaar bestuur, huishoudens en extraterritoriale organisaties en lichamen.

Aanvang onderzoek

De statistiek Outward Fats is vanaf verslagperiode 2007 een door de Europese Unie verplichte statistiek. Vanaf 2007 is in Nederland informatie beschikbaar voor dochters buiten de EU en vanaf 2021 voor dochters binnen en buiten de EU.

Frequentie

Outward Fats wordt eenmaal per jaar gepubliceerd.

Publicatiestrategie

Vanaf het verslagjaar 2008 wordt de tabel Outward Fats jaarlijks begin november gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Voor alle ondernemingen in Nederland wordt vastgesteld in welk land de UCI is gevestigd. Ondernemingen met buitenlandse dochterondernemingen worden waargenomen door middel van primaire waarneming.

Soort onderzoek

Voor Outward Fats worden de gegevens van alle relevante ondernemingen verzameld door middel van directe waarneming en via administratieve bronnen.

Waarnemingsmethode

Outward Fats wordt samengesteld op basis van primaire waarneming.

Berichtgevers

Outward Fats rapporteert over Nederlandse financiële en niet financiële bedrijven met buitenlandse dochterondernemingen waarvan de UCI in Nederland ligt.

Steekproefomvang

Tussen de 3500 en 4000 ondernemingen.

Controle- en correctiemethoden

Outward Fats data moet voldoen aan de consistentiecontroles zoals opgenomen in Foreign AffiliaTes Statstics (FATS) recommendations Manual 2009 edition. Deze controles worden door zowel het CBS als Eurostat uitgevoerd.

Weging

De populatieschatting komt tot stand door middel van een zogenaamde directe schatter. Dit betekent dat de waargenomen steekproefeenheden worden vermenigvuldigd met N/n, waarbij N staat voor het aantal bedrijven in de populatie en n voor het aantal responderende bedrijven.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het betreft een integrale waarneming.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers tot en met 2020 zijn in de tijd vergelijkbaar. Voor de cijfers van 2021 is een nieuwe methodiek gekozen waardoor de cijfers niet meer één op één vergelijkbaar is.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De nationaliteit van UCI’s wordt gecontroleerd door gegevens uit meerdere bronnen met elkaar te vergelijken en eventuele verschillen te controleren. Voor Outward Fats data zijn op dit moment geen (externe) bronnen aanwezig welke als referentiekader zouden kunnen dienen. De Outward Fats data wordt derhalve alleen longitudinaal gecontroleerd op ondernemingen-niveau.