Outward Fats; statistiek over Nederlandse zeggenschappen over buitenlandse bedrijven

Wat behelst het onderzoek

Outward Fats is een statistiek die wordt gemaakt op basis van waarnemingen bij de grootste niet financiële ondernemingen. Verder worden ook administratieve bronnen bij de overige niet financiële ondernemingen en de grootste financiële ondernemingen gebruikt. De data wordt gecombineerd met gegevens van de nationaliteit van de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI). De UCI is de eenheid van waaruit wereldwijd de strategische beslissingen (bijv. benoemingen van directeuren, investeringen) genomen worden voor de ondernemingen.
Voor Outward Fats zijn bijna alle ondernemingen betrokken waarvan de UCI in Nederland ligt en waarvoor geldt dat ze dochterondernemingen hebben buiten de EU-27.
De Outward Fats data wordt gepresenteerd naar land en activiteit van de buitenlandse dochteronderneming, waarbij de activiteiten in de landbouw en visserij, openbaar bestuur, huishoudens en extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI 2008 sectie B t/m S exclusief O) niet worden waargenomen.

Doel

De statistiek Outward Fats is een indicator voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. De data toont drie variabelen, te weten netto omzet, werkzame personen (FTE) en aantal bedrijven die buiten de EU-27 actief zijn naar vestigingsland en activiteit (SBI 2008).

Doelpopulatie

De doelpopulatie van Outward Fats bestaat uit bijna alle ondernemingen die in Nederland actief zijn, waarvan de UCI in Nederland ligt en waarvoor geldt dat ze dochterondernemingen hebben buiten de EU-27. Niet waargenomen worden de ondernemingen met een activiteit in de landbouw en visserij,  openbaar bestuur, huishoudens en extraterritoriale organisaties en lichamen.

Aanvang onderzoek

De statistiek Outward Fats is vanaf verslagperiode 2007 een door de Europese Unie verplichte statistiek. Vanaf 2007 is in Nederland informatie beschikbaar.

Frequentie

Outward Fats wordt eenmaal per jaar gepubliceerd.

Publicatiestrategie

Vanaf het verslagjaar 2008 wordt de tabel Outward Fats jaarlijks begin november gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Voor alle ondernemingen in Nederland wordt vastgesteld in welk land de UCI is gevestigd. Ondernemingen met buitenlandse dochterondernemingen buiten de EU-27 worden waargenomen door middel van
- primaire waarneming bij grote niet financiële ondernemingen
- bijschatting van de niet financiële ondernemingen op basis van ontvangen data van de belastingdienst.
- door DNB aangeleverde relevante analyse over de financiële ondernemingen.

Soort onderzoek

Voor Outward Fats worden de gegevens van alle relevante ondernemingen verzameld door middel van directe waarneming en via administratieve bronnen.

Waarnemingsmethode

Outward Fats wordt samengesteld op basis van
- primaire waarneming bij de grootste niet financiële ondernemingen, secundaire
- secundaire waarneming bij
- de overige niet financiële ondernemingen
- de grootste financiële ondernemingen

Berichtgevers

Outward Fats rapporteert over Nederlandse financiële en niet financiële bedrijven met buitenlandse dochterondernemingen (buiten de EU-27) waarvan de UCI in Nederland ligt.

Steekproefomvang

nvt

Controle- en correctiemethoden

Outward Fats data moet voldoen aan de consistentiecontroles zoals opgenomen in Foreign AffiliaTes Statstics (FATS) recommendations Manual 2009 edition. Deze controles worden door zowel het CBS als Eurostat uitgevoerd.

Weging

nvt

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het betreft een integrale waarneming. 

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn in de tijd vergelijkbaar.  

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De nationaliteit van UCI’s wordt gecontroleerd door gegevens uit meerdere bronnen met elkaar te vergelijken en eventuele verschillen te controleren. Voor Outward Fats data zijn op dit moment geen (externe) bronnen aanwezig welke als referentiekader zouden kunnen dienen. De Outward Fats data wordt derhalve alleen longitudinaal gecontroleerd op ondernemingen-niveau.