Middelbaar beroepsonderwijs; door- en uitstroom

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie geven over de door- en uitstroom van deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in twee opeenvolgende schooljaren. In de statistieken wordt beschreven hoe de (onderwijs)positie van deelnemers aan het mbo een jaar later eruit ziet. De tabel is te splitsen naar leerweg, niveau en het al dan niet hebben behaald van een diploma in het basisjaar, geslacht, herkomstgroepering en de (onderwijs)positie in het bestemmingsjaar.

Doelpopulatie

Deelnemers aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs, zoals regionale opleidingencentra (ROC’s), agrarische opleidingencentra (AOC’s) of vakscholen. Dit is exclusief de extranei, personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De eerste cijfers betreffen de overgang van schooljaar 2015/’16 naar schooljaar 2016/’17.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar wordt de tabel vernieuwd. De voorlopige cijfers van een nieuw schooljaar worden toegevoegd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorafgaande schooljaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Vanaf schooljaar 2004/'05 is in het Basisregister onderwijsnummer (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registerinformatie op persoonsniveau beschikbaar voor het middelbaar beroepsonderwijs dat wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Waarnemingsmethode

Het aantal deelnemers wordt geteld op één peilmoment aan het begin van een schooljaar, namelijk 1 oktober. De cijfers zijn gebaseerd op het Basisregister onderwijsnummer (BRON). BRON bevat informatie op persoonsniveau over deelnemers en geslaagden in het bekostigde onderwijs. DUO verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen, beheert het register en bewerkt deze gegevens tot ééncijferbestanden volgens met het CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. In de ééncijferbestanden is onder andere van elke deelnemer de hoofdinschrijving en van elke geslaagde het hoofddiploma voor het schooljaar aangegeven. Het CBS gebruikt de ééncijferbestanden om het aantal deelnemers en geslaagden te bepalen.
Omdat in BRON ook het burgerservicenummer (BSN) van de deelnemers en geslaagden is opgenomen, kan het CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Basisregistratie personen (BRP).

Een uitgebreide uitleg over de berekening van de doorstroom van de mbo-deelnemers en de bronnen die daarvoor gebruikt worden, staat in de Aanvullende onderzoeksbeschrijving door- en uitstroom vanuit het middelbaar beroepsonderwijs.

Berichtgevers

DUO (BRON en ééncijferbestanden).

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zonodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zonodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De voorlopige cijfers wijken doorgaans minder dan 2 procent af van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers van jaar op jaar zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.