Door- en uitstroom vanuit het middelbaar beroepsonderwijs

De statistieken over de doorstroom vanuit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn samengesteld door de gegevens van deelnemers van twee opeenvolgende schooljaren met elkaar te vergelijken op basis van het persoonsgebonden nummer onderwijs. Van alle deelnemers die op 1 oktober van het basisjaar staan ingeschreven in het mbo wordt gekeken of ze een jaar later op 1 oktober (bestemmingsjaar) nog steeds een inschrijving hebben in het bekostigd onderwijs.

Deelnemers die in het bestemmingsjaar een inschrijving hebben in het (bekostigd) onderwijs zijn doorstroom. De positie in het volgend schooljaar is voor deze deelnemers de onderwijssoort waar zij een inschrijving bij hebben, bijvoorbeeld vo of mbo. In enkele gevallen komt het voor dat een deelnemer in het bestemmingsjaar in meerdere onderwijssoorten een inschrijving heeft. In dit geval wordt bij het bepalen van de doorstroom de volgende volgorde gehanteerd:

 1. hoger onderwijs
 2. middelbaar beroepsonderwijs (exclusief examendeelnemers/extraneï)
 3. voortgezet onderwijs
 4. voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (exclusief examendeelnemers/extraneï)
 5. examendeelnemers/extraneï mbo
 6. extraneï vavo

Deelnemers die in het bestemmingsjaar geen inschrijving hebben in het (bekostigd) onderwijs zijn uitstroom. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP). Deelnemers die in het bestemmingsjaar niet in de BRP staan ingeschreven, zijn opgenomen in een aparte categorie (uitstroom: niet in BRP). Het gaat enerzijds om deelnemers die zijn geëmigreerd of overleden en anderzijds om deelnemers die (officieel) in het buitenland wonen. Deelnemers die in het bestemmingsjaar geen inschrijving hebben in het (bekostigd) onderwijs en wel zijn ingeschreven in de BRP zijn uitstroom: uit onderwijs.

Populatie

De populatie van de tabel over door- en uitstroom in het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit alle deelnemers die in het basisjaar op 1 oktober staan ingeschreven in het middelbaar beroepsonderwijs, exclusief de extraneï (personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen).
De populatie in de tabellen over de stromen binnen het middelbaar beroepsonderwijs bestaat alleen uit de deelnemers die zowel op 1 oktober van het basisjaar als op 1 oktober van het bestemmingsjaar staan ingeschreven in het middelbaar beroepsonderwijs, exclusief de extraneï in het basisjaar (personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen).

Deelnemers met of zonder diploma

Van alle deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs is bekeken of ze in hetzelfde schooljaar een diploma behaald hebben. Het kan voorkomen dat een deelnemer een ander diploma haalt dan de leerweg/het niveau waarvoor hij/zij op 1 oktober stond ingeschreven. Bijvoorbeeld: een deelnemer staat op 1 oktober van het basisjaar ingeschreven bij niveau 2, maar haalt aan het eind van het jaar een diploma op niveau 1; deze leerling staat dan in de tabel als mbo niveau 2 met diploma.

Gebruikte databronnen

 • Eéncijferbestand middelbaar beroepsonderwijs van DUO en het CBS
 • 2005/'06: Onderwijsnummerbestand voortgezet onderwijs (BRON-VO) van DUO
 • Vanaf 2006/'07: Eéncijferbestand voortgezet onderwijs van DUO en het CBS
 • Onderwijsnummerbestand volwasseneneducatie (BRON-VE) van DUO
 • Eéncijferbestand hoger onderwijs van DUO en het CBS
 • Basisregistratie personen (BRP)
 • Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS