Korstmossenstatistiek

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De ontwikkelingen volgen in de populaties van korstmossen op dijken, hunebedden en andere stenige substraten beschrijven en van terrestrische korstmossen van heidevelden en zandverstuivingen. Tevens het volgen van het geel schorpioenmos (een mos van de Habitatrichtlijn). Dit sluit aan op meetdoelen van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Doelpopulatie

De meest kwetsbare epilitische soorten korstmossen en de meest kwetsbare terrestrische korstmossen van heidevelden en zandverstuivingen.

Statistische eenheid

De soort korstmos.

Aanvang onderzoek

1999.

Frequentie

Vijfjaarlijks.

Publicatiestrategie

Alleen definitieve cijfers worden gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Steekproef of integrale inventarisatie van vaste meetpunten op aanwezigheid van korstmossen. Bij de soorten op stenige substraten (= epilitisch) wordt gestreefd naar een integrale telling; daarmee is hier bedoeld dat alle vindplaatsen van de soort in Nederland in het meetnet vallen. Voor heidevelden en zandverstuivingen wordt een beperkte steekproef van 27 heidegebieden aangehouden. Het geel schorpioenmos wordt eens in de drie jaar integraal gemeten (via raster van 10 bij 10 meter) in het enige gebied waar deze voorkomt.

Waarnemingsmethode

Het gaat om een meetnet van beperkte omvang waarin aanwezigheid van zeldzame soorten wordt gevolgd op vaste meetpunten.

Berichtgevers

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) van de KNNV coördineert het veldwerk en verzamelt de gegevens van waarnemers (vrijwilligers).

Steekproefomvang

Per jaar worden gemiddeld ca. 30 meetpunten geïnventariseerd.

Controle- en correctiemethoden

Er is een handleiding, waarin opzet en uitvoering van de tellingen beschreven worden. Er vindt controle op fouten en onwaarschijnlijkheden plaats. 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Vanwege de korte lengte van de tijdreeks worden momenteel nog geen indexen en trends berekend.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn over de gehele periode vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De verwerking van alle natuurstatistieken lijkt veel op elkaar, daarom zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerde en vergelijkbare processen en procedures voor alle statistieken in gang gezet. Ook worden alle uitkomsten aan externe deskundigen voorgelegd.