Geregistreerde contacten met de huisartspraktijk naar diagnose

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het publiceren van cijfers over diagnoses die worden gesteld bij contacten met de huisartsenpraktijk waar personen als patiënt staat ingeschreven, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken.

Doelpopulatie

Personen die gedurende een verslagjaar ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2002.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden gepubliceerd in de Statline-publicaties: ‘Geregistreerde contacten met de huisarts naar diagnose; leeftijd en geslacht’ en ‘Geregistreerde contacten met de huisarts naar diagnose; herkomst’. De cijfers van het nieuwste jaar zijn voorlopig. De cijfers over eerdere jaren zijn definitief.
 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

De gegevens zijn afkomstig van huisartspraktijken die participeren in het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH) beheerd door NIVEL/IQ Healthcare. Iedere LINH-praktijk levert vervolgens een integrale administratieve afslag van alle patiënten die in de praktijk staan ingeschreven.

Waarnemingsmethode

De brongegevens worden digitaal verzameld, door per huisartspraktijk de relevante administratieve patiëntengegevens uit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) op te vragen.

Berichtgevers

NIVEL/IQ Healthcare ontvangt de gegevens uit de huisartspraktijken en levert ze na bewerking en controle door aan het CBS.

Steekproefomvang

Het betreft hier geen steekproef maar jaarlijks circa 85 huisartspraktijken die zelfstandig besluiten tot deelname aan LINH. Het totaal aantal personen waarover de praktijken berichten wisselt van jaar tot jaar, met een gemiddelde van ongeveer 300.000 personen. Voor gemiddeld 185.000 personen is informatie beschikbaar over de diagnoses die bij de contacten zijn geregistreerd.

Controle- en correctiemethoden

Door NIVEL/IQ Healthcare worden de LINH-gegevens op volledigheid en juistheid gecontroleerd, op basis waarvan de gegevens waar nodig worden gecorrigeerd. CBS controleert de waarden en frequenties van de door NIVEL aangeleverde variabelen op plausibiliteit. Koppeling met de GBA levert informatie over verhuisbewegingen gedurende het verslagjaar. Op basis van de afstand tussen oude en nieuwe adres en van adres tot huisartspraktijk wordt voor verhuizers besloten of het aannemelijk is dat door de verhuisbeweging de cliënt een gedeelte van het jaar niet in beeld is geweest bij de huisartspraktijk. Zowel contactgegevens als tijdsduur over die periode worden niet in de analyses verwerkt. In de analyse van de gegevens wordt gewerkt met persoonsjaren, dat wil zeggen de periode binnen een verslagjaar waarin een persoon daadwerkelijk in beeld is geweest bij de deelnemende huisarts. Personen die minder dan de helft van de periode dat ze deel uitmaken van de GBA-populatie door de huisarts zijn waargenomen, zijn niet in de analyse meegenomen.

Weging

De koppeling met de GBA is niet volledig en enigszins selectief doordat de combinatie geboortedatum, geslacht en viercijferige postcode maar beperkt identificerend is. De inverse van de kans om uniek gekoppeld te worden is in de weging gebruikt als startgewicht.
De gebruikte achtergrondkenmerken bij het wegen zijn geslacht, leeftijd, herkomst, stedelijkheid, buurtinkomen en of een persoon is verhuisd in het verslagjaar. Omdat niet elke patiënt het gehele verslagjaar wordt waargenomen (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of verandering van huisarts om andere redenen) wordt in de ophoging naar de GBA-populatie gebruik gemaakt van de totaal waargenomen tijd (‘persoonsjaren’) in register en populatie. Hiermee wordt gecorrigeerd voor de niet-waargenomen periode.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Doordat de cijfers zijn gebaseerd op een beperkt register is het nodig de uitkomsten te voorzien van de berekende standaardfout. De 95%-betrouwbaarheidsmarge rond de cijfers is te berekenen door de standaardfout te vermenigvuldigen met +/-1,96.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten van opeenvolgende jaren zijn goed met elkaar vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Door het CBS worden de gebruikelijke controles uitgevoerd op volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens. De kwaliteit van de LINH-GBA koppeling is analoog aan die in de ziekenhuisstatistiek, beschreven in het rapport: Koppeling van LMR- en GBA-gegevens. Methode, resultaten en kwaliteitsonderzoek (A de Bruin, EI de Bruin, A Gast. JWPF Kardaun, M van Sijl & GCG Verweij, CBS Voorburg/Heerlen, 2003).