Fitnesscentra

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Fitnesscentra geeft een beschrijving van de baten en lasten, de investeringen en de werkzame personen van de in Nederland gevestigde fitnessbedrijven. Daarnaast is van de vestigingen van deze bedrijven een aantal kenmerken gevraagd, zoals de aanwezigheid van aanvullende voorzieningen (kinderopvang, horeca, winkel e.d.), aantal leden en abonnementsprijs.

Doelpopulatie

De populatie bestaat uit alle bedrijven die als hoofdactiviteit fitness aanbieden en de bij deze bedrijven behorende vestigingen. In de Standaard Bedrijfsindeling 2008 gaat het om de bedrijfsgroep 93.13. Een fitnesscentrum is een accommodatie waar gefitnest kan worden.

Statistische eenheid

De gegevens over de baten, lasten, investeringen en werkzame personen hebben betrekking op bedrijven. Kenmerken van vestigingen hebben betrekking op vestigingen. Een bedrijf kan bestaan uit één vestiging, maar een bedrijf kan ook bestaan uit meerdere vestigingen.

Aanvang onderzoek

Deze statistiek is voor het eerst samengesteld over het jaar 2015.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Publicatiestrategie

In jaar t verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar (t-1) en krijgen de cijfers van jaar t-3 de definitieve status.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van bedrijven en hun vestigingen.

Waarnemingsmethode

Elektronische enquête door het CBS. Tot en met 2017 konden respondenten op verzoek een papieren vragenlijst ontvangen. Vanaf 2019 vindt het onderzoek volledig digitaal plaats.

Controle- en correctiemethoden

De (gedeeltelijk) ontbrekende of niet plausibele informatie van respondenten wordt bijgesteld op basis van gemiddelden en verdeelfracties van vergelijkbare bedrijven. De groep vergelijkbare bedrijven wordt in eerste instantie gezocht binnen de groep bedrijven met eenzelfde bedrijfsgrootte (aantal werkzame personen). Indien er niet voldoende data beschikbaar zijn om betrouwbare gemiddelden en verdeelfracties te berekenen, wordt een hoger aggregatieniveau gezocht.

Respons

De respons van de statistiek is gemiddeld 60 procent.

Weging

Van de bedrijven en vestigingen die geen (bruikbaar) enquêteformulier terugstuurden, zijn de uitkomsten via weging (of ophoging) geschat. De wegingsfactor is berekend per grootteklasse. Voor de bedrijven is deze wegingsfactor het quotiënt van het aantal bedrijven in de populatie en het aantal bedrijven dat heeft gerespondeerd. Voor de vestigingen is dit het quotiënt van het aantal vestigingen in de populatie en het aantal vestigingen dat heeft gerespondeerd. Zowel bij de ophoging als bij de publicatie zijn de vestigingen ingedeeld naar de grootteklasse van het bedrijf waartoe ze behoren.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het populatiekader zal nooit foutloos zijn. Als fouten worden overdekking, onderdekking en classificatie-fouten onderscheiden. De overdekking bestaat uit eenheden die ten onrechte in het kader zijn opgenomen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bestaan of in een andere eenheid zijn opgegaan. Onder de onderdekking wordt het ontbreken van eenheden verstaan, bijvoorbeeld omdat zij later (met vertraging) in het kader worden opgenomen. Classificatiefouten ontstaan omdat bijvoorbeeld een bedrijf in een onjuiste bedrijfsactiviteit wordt meegeteld of omdat zij een verkeerde bedrijfsgrootte heeft. Item non-respons wordt alleen geschat bij de kwantitatieve vragen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 2015 zijn de cijfers op een vergelijkbare manier samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De gegevens zijn gecontroleerd en gecorrigeerd totdat de uitkomsten en kengetallen op mesoniveau stabiel en plausibel waren.