Energie; gemiddelde tarieven voor consumenten

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De maandelijkse publicatie van de gemiddelde consumentenprijzen voor elektriciteit en gas geeft inzicht in het verloop van de prijzen die Nederlandse huishoudens gemiddeld betalen voor energie. De prijzen worden in euro’s vermeld en zijn te onderscheiden in vaste prijzen per jaar en prijzen die gerelateerd zijn aan het verbruik van een huishouden. Verbruiksafhankelijke prijzen zijn voor elektriciteit weergegeven in euro’s per kilowattuur en voor aardgas in euro’s per kubieke meter.

Doelpopulatie

De prijzen voor aardgas hebben betrekking op woningen die aangesloten zijn op aardgas. Woningen aangesloten op stadsverwarming zijn hier niet meegenomen. Daarnaast betreft het voor gas en elektriciteit uitsluitend bewoonde woningen.

Voor elektriciteit en gas worden de volgende cijfers gepubliceerd:

  • Transportkosten
  • Leveringskosten (vastrecht en variabel tarief)
  • Belastingen

Statistische eenheid

De gemiddelde prijzen van de verschillende componenten van de energierekening.

Aanvang onderzoek

Dit onderzoek wordt sinds juni 2023 gepubliceerd. De gegevens zijn beschikbaar vanaf januari 2021.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers van de laatste maand zijn voorlopig. Deze worden definitief bij de publicatie van de volgende maand.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Dit onderzoek is gebaseerd op contractgegevens die maandelijks door energieleveranciers worden aangeleverd.

Waarnemingsmethode

Maandelijkse contractgegevens van een groot deel van de energieleveranciers.

Berichtgevers

Energieleveranciers.

Steekproefomvang

De energieleveranciers leveren gegevens van elk contract dat in de verslagmaand bij hen actief is. De gebruikte data bevatten dus zowel nieuwe als bestaande eerder afgesloten contracten. De energieleveranciers die deel uitmaken van de steekproef beslaan samen het grootste deel van de energiemarkt.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan.

Weging

Energiecontracten worden geaggregeerd tot een gemiddelde prijs per energieleverancier en gewogen op basis van het aandeel in het totaal aantal contracten, gecorrigeerd voor het prijsniveau aan het einde van het jaar. Deze gegevens worden jaarlijks bijgewerkt.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de gemiddelde energietarieven wordt gewaarborgd door het grote aantal aansluitingen en prijzen dat wordt meegenomen in de berekening. Eventuele onnauwkeurigheden ontstaan door de keuzes die worden gemaakt om tot een gemiddelde te komen. Verder wordt op basis van verscheidene bronnen geaggregeerd naar een totaalcijfer.

De jaargemiddelde tarieven zijn berekend als ongewogen (rekenkundig) gemiddelde van de onderliggende maanden. Er wordt dus geen rekening gehouden met de verdeling van het verbruik van energie over de maanden van het jaar. Vooral voor het variabele leveringstarief van gas kan een verbruiksgewogen jaargemiddelde afwijken van het hier gepresenteerde cijfer, omdat in de wintermaanden meer gas wordt verbruikt dan in de zomermaanden.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens per energiesoort zijn door de tijd goed vergelijkbaar. Op het moment dat de energiemarkt in Nederland dermate sterk verandert dat wij andere producten moeten waarnemen, dan zal deze publicatie mogelijk aangepast of aangevuld worden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig wordt actie genomen om data te verifiëren.