Cao-lonen, indexcijfers (reeks 1990=100)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Kwantificering van de contractuele loon-, loonkosten- en arbeidsduurontwikkeling van werknemers in Nederland die onder een cao vallen.

Doelpopulatie

Werknemers in Nederland die onder collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vallen.

Statistische eenheid

Cao-lonen van werknemers in Nederland.

Aanvang onderzoek

Begonnen in 1990.

Frequentie

Maandelijks. De reeks 1990=100 is stopgezet per 1 juli 2003 en vervangen door de reeks 2000=100.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd in de vorm van indexcijfers, waarbij 1990 op 100 is gesteld.

De maandcijfers werden binnen één maand na afloop van de desbetreffende kalendermaand gepubliceerd. Dit is het zogenoemde eerst gepubliceerde cijfer. Daarna werd iedere maand het indexcijfer herzien aan de hand van nieuw afgesloten cao’s. De gegevens van een kalenderjaar zijn definitief als alle cao's zijn afgesloten, maar uiterlijk in de maand mei van het daarop volgende jaar. De voorlopige cijfers zijn met een sterretje * gekenmerkt.

Uitkomsten over de contractuele loonkosten worden minder gedetailleerd gepubliceerd dan de uitkomsten over de cao-lonen en de contractuele arbeidsduur.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef.

Waarnemingsmethode

Het verzamelen van loon- en arbeidsduurgegevens zoals die staan vermeld in de te volgen collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) bij berichtgevers.

De contractuele loonkosten omvatten naast het cao-loon inclusief bijzondere beloningen alle wettelijke voorgeschreven sociale lasten, (t/m 2000) de overhevelingstoeslag en alle contractueel aangegane, bindend voorgeschreven sociale lasten.

Berichtgevers

Bedrijven, instellingen en werkgeversorganisaties betrokken bij het afsluiten van cao’s.

Steekproefomvang

Ruim 350 cao’s.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

De per cao gemeten loonontwikkelingen worden samengevoegd en gewogen met behulp van loonsommen. Hierin zijn ook werknemers opgenomen die geen voltijdbaan hebben én werknemers die niet onder een cao vallen. In 1990 hadden twee van de drie werknemers een voltijdbaan en viel ongeveer driekwart van alle werknemers onder de werkingssfeer van een cao.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Als een indexcijfer gepubliceerd wordt, zijn alle cao's verwerkt waarvan op dat moment de cijfers bekend zijn. Voor cao's die nog niet zijn afgesloten, wordt uitgegaan van ongewijzigde cao-afspraken. In werkelijkheid worden in cao's meestal loonsverhogingen overeengekomen, en deze kunnen ook met terugwerkende kracht worden afgesloten. De eerst gepubliceerde indexcijfers over de loonontwikkeling zijn daarom vaak lager dan de later gepubliceerde (meest recente) voorlopige en definitieve indexcijfers. In de praktijk geldt meestal dat elk volgend voorlopig cijfer dichter bij het definitieve indexcijfer uitkomt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten van de reeks 1990=100 vormen een volgtijdelijk vergelijkbare reeks. Tussen de reeksen 1990=100 en 2000=100 bestaan er verschillen

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Maandelijks wordt nagegaan of nieuwe informatie over cao’s of contractuele loonkosten beschikbaar is.