Bromfietsenpark

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van overzichten met informatie over de omvang en samenstelling van het Nederlandse bromfietsenpark, naar kenmerken van het voertuig en van de eigenaar. De gegevens zijn per voertuigsoort uitgesplitst naar soort, bouwjaar en tenaamstelling. Voorts is een indeling gemaakt naar kenmerken van de eigenaar zoals leeftijd en provincie.

Doelpopulatie

Bij het Nederlandse bromfietsenpark worden de volgende voertuigsoorten onderscheiden:

  • Snorfietsen: voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur. Het betreft voertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning. De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder de classificatie bromfiets.
  • Bromfietsen: voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 45 km/uur; uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig. Het betreft voertuigen in zowel scooter- als brommeruitvoering.
  • Brommobielen: voertuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en een ledige massa van minder dan 350 kg, de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met een dieselmotor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm. De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets.
  • Overig: alle voertuigen met een bromfietskenteken op 1 januari, niet zijnde een snorfiets, bromfiets of brommobiel volgens de CBS-definities. In deze categorie zijn opgenomen bromfiets-quads, bakbromfietsen, 3-wielige brommers en andere gemotoriseerde voertuigen die aan de bromfietskentekenplicht moeten voldoen.

Speedpedelecs vallen op dit moment nog onder de snorfietsen en bromfietsen, maar worden in de toekomst als een aparte categorie opgenomen.

Van het bromfietsenpark zijn diverse tabellen gepubliceerd waarbij drie verschillende doelpopulaties onderscheiden worden:

Doelpopulatie 1: Voertuigen met bromfietskenteken actief:
Alle voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken met een geldige aansprakelijkheid op 1 januari, die één of meerdere dagen gedurende het voorgaande jaar op basis van verzekering deel mochten nemen aan het verkeer op de openbare weg. Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Voor het bepalen van de selectie actieve voertuigen met een bromfietskenteken, die dus toegestaan zijn in het verkeer, wordt gebruik gemaakt van een verzekeringsindicator die RDW (Dienstwegverkeer) voor het CBS maakt. De indicator geeft aan of een voertuig gedurende de peilperiode (jaar) WAM verzekerd is ja/nee, waarbij ja = 1 of meerdere dagen gedurende peilperiode verzekerd en nee = geen enkele dag gedurende peilperiode verzekerd geweest. Alleen voertuigen die verzekeringsindicator ja hebben en voertuigen met een wijziging in aansprakelijkheid in dec, die i.v.m. administratieve vertraging nog niet verzekerd zijn, worden meegenomen.

Deze selectie voertuigen met een bromfietskenteken actief wordt gemaakt vanaf 1 januari 2022 en is met terugwerkende kracht beschikbaar gemaakt voor de jaren vanaf 2019. Cijfers op basis van deze populatie zijn hier terug te vinden.

Doelpopulatie 2: Voertuigen met bromfietskenteken totaal:
Voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken, met een geldige aansprakelijkheid op 1 januari, ongeacht of deze gedurende het voorgaande jaar toegestaan waren deel te nemen aan het verkeer op de openbare weg. Voertuigen met bromfietskenteken totaal bevat dus naast de actieve voertuigen ook niet-verzekerde voertuigen. Voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Voor het bepalen van de selectie voertuigen met een bromfietskenteken totaal, worden alle bromfietsvoertuigen, dus zowel met verzekeringsindicator ‘ja’ als ‘nee’ meegenomen.

Deze selectie voertuigen met een bromfietskenteken totaal wordt gemaakt vanaf 1 januari 2022 en is met terugwerkende kracht beschikbaar gemaakt voor de jaren vanaf 2019. De doelpopulatie ‘Voertuigen met een bromfietskenteken totaal’ is niet opgenomen in de StatLine-tabellen over het motorvoertuigenpark, maar de cijfers zijn wel opgenomen in een tabel Motorvoertuigen totaal en is op aanvraag beschikbaar door te mailen naar: verkeer@cbs.nl.

Doelpopulatie 3: Voertuigen met bromfietskenteken oude selectie:
In de StatLine-database zijn voor de periode 2000-2022 tevens gegevens beschikbaar over voertuigen met een bromfietskenteken o.b.v. een iets andere selectie. In deze selectie zijn naast de actieve voertuigen enkele, maar niet alle niet-verzekerde voertuigen meegenomen. Deze selectie zit qua niveau van de telling dan ook tussen de telling van ‘voertuigen met bromfietskenteken actief’ en de telling van ‘voertuigen met bromfietskenteken totaal’ in.

Deze oude selectie methode is vanaf 2022 vervangen door de verbeterde selectiemethode ‘voertuigen actief’ die hierboven beschreven staat. De tijdreeksen van 2000-2022 op basis van de oude populatie zijn terug te vinden in het archief met stopgezette Statline tabellen. Deze zijn te herkennen door de periodeaanduiding 2000-2022 in de naam van de tabel.

Andere tijdreeksgegevens over het bromfietsenpark zijn te vinden onder het onder “Archief”, thema “Verkeer en vervoer”.

Statistische eenheid

Voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken op 1 januari.

Aanvang onderzoek

In de StatLine-database zijn gedetailleerde gegevens over het ‘bromfietsenpark actief’ beschikbaar vanaf peildatum 1 januari 2019. Voor het bromfietsenpark oude selectie zijn gegevens in de StatLinedatabase beschikbaar voor de periode 2007-2022.

Frequentie

De gegevens over het voertuigenpark worden jaarlijks geleverd door de Dienst Wegverkeer (RDW). De statistische informatie over het voertuigenpark op StatLine wordt jaarlijks geactualiseerd.

Publicatiestrategie

Detailinformatie verschijnt jaarlijks in definitieve vorm in afzonderlijke StatLinetabellen in de StatLinedatabank onder Vervoermiddelen-Bromfietsen:

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale tellingen van gegevens uit het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Met behulp van deze registratie worden tellingen gemaakt, zoals hierboven beschreven onder het kopje doelpopulatie.

Waarnemingsmethode

Het CBS ontvangt jaarlijks van RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie de basisgegevens uit het kentekenregister in digitale vorm.

Berichtgevers

De statistieken over het ‘bromfietsenpark’ zijn gebaseerd op de gegevens uit het kentekenregister (BRV) van de RDW. De RDW is als uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor de bewaking van de veiligheids- en milieu-aspecten van het Nederlandse voertuigenpark. Daarnaast registreert de RDW gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten en verstrekt informatie dienaangaande aan derden. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het scheppen van voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit.

Steekproefomvang

Er is sprake van integrale waarneming.

Controle- en correctiemethoden

Na ontvangst van de basisgegevens worden bestaanbaarheidscontroles uitgevoerd op technische kenmerken van het voertuig.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf verslagjaar 2019 zijn in de StatLine-database tellingen van het ‘bromfietsenpark actief’ beschikbaar op basis van de huidige selectiemethode. Deze selectiemethode bevat enkel voertuigen die in het jaar voorafgaand aan 1 januari deel mochten nemen aan het verkeer (doelpopulatie 1). In de StatLine-database zijn voor de periode 2000-2022 tevens gegevens beschikbaar over het Bromfietsenpark o.b.v. een iets andere selectie, waarbij ook enkele voertuigen zijn meegenomen die geen deel mochten nemen aan het verkeer (doelpopulatie 3). De wijziging in selectiemethode is in het methoderapport verder uitgelegd en gekwantificeerd.

Nieuwe bromfietsvoertuigen worden vanaf 1 september 2005 geleverd met een kentekenbewijs en kentekenplaat. Sinds 1 januari 2007 bestaat voor alle bromfietsvoertuigen die op de openbare weg gebruikt worden een kentekenplicht. De toename van het bromfietsenpark wordt grotendeels veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe bromfietsvoertuigen. Een gering deel van de toename wordt verklaard door aanmelding van al vóór 1 september 2005 aangeschafte bromfietsen, die later alsnog voorzien werden van een kenteken. De omvang hiervan is zeer beperkt en het effect op de groei van het park zal na verloop van tijd verwaarloosbaar zijn.