Conjunctuurberichtgeving over buitenlandse handel uitgebreid

Het CBS gaat voortaan op maandbasis werkdaggecorrigeerde volumecijfers over de totale in- en uitvoer van goederen presenteren. Tot nu toe werden maandelijks alleen waardecijfers van de buitenlandse handel gepubliceerd. Volumecijfers worden echter doorgaans als meer conjunctuurrelevant beschouwd. De ontwikkeling van de buitenlandse handel is belangrijk voor de Nederlandse economie. Bij economisch herstel is het vaak de uitvoer die als een van de eerste conjunctuurindicatoren positieve signalen afgeeft.

Huidige situatie in berichtgeving in- en uitvoer

In de berichtgeving van het CBS over de in- en uitvoer kan een onderscheid gemaakt worden tussen variabelen die dicht bij de bron liggen en variabelen die, op een hoger aggregatieniveau, volledig geïntegreerd zijn in de Kwartaalrekeningen. De Kwartaalrekeningen zijn onderdeel van het stelsel van Nationale rekeningen. De maandelijkse broncijfers zijn op basis van douanedocumenten of rechtstreekse enquêtering van im- en exporteurs samengesteld en zijn heel gedetailleerd. In de Kwartaalrekeningen worden de cijfers van de buitenlandse handel per goederengroep geconfronteerd met aanbod en vraag van goederen zoals die in andere CBS-statistieken wordt gemeten. Op grond hiervan kan de bij de bron gemeten in- en uitvoer aangepast worden.

De maandelijkse waardecijfers van de in- en uitvoer worden gepubliceerd met een verbijzondering naar goederencategorie en naar land van herkomst en bestemming. Ze zijn echter niet voor prijsveranderingen gecorrigeerd. In de Kwartaalrekeningen daarentegen worden naast waardecijfers wel volumecijfers van de in- en uitvoer gepubliceerd. Deze cijfers kennen echter in vergelijking met de maandelijkse waardecijfers een minder gedetailleerde uitsplitsing naar onderdelen.

Maandelijkse volumecijfers buitenlandse handel

Vanaf heden zullen ook op maandbasis volumecijfers over de totale in- en uitvoer van goederen worden gepubliceerd. De basis voor deze reeks zijn de maandelijkse waardecijfers van de in- en uitvoer. De deflatoren (prijsindexcijfers) die gebruikt worden, zijn afgeleid uit de maandelijks gemeten producentenprijzen, wegingen uit de Kwartaalrekeningen en wegingen uit de waardecijfers van de in- en uitvoer.

Grafiek 1 laat zien dat de volumegroei van de uitvoer in 2005 iets aan het afzwakken is. Dit beeld is ook in de landen om ons heen te zien. De groei van de wereldhandel is wat teruggevallen.

Uitvoer goederen (waarde en volume)

Uitvoer goederen (waarde en volume)

Ook werkdaggecorrigeerde indicatoren

Naast prijsontwikkelingen worden de maandelijkse in- en uitvoercijfers ook beïnvloed door de samenstelling van week- en weekenddagen. Op sommige dagen wordt meer gehandeld of aangifte gedaan dan op andere dagen. Als een bepaalde maand toevallig meer van die dagen heeft dan wordt de (gebruikelijke) vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder verstoord.

Tegelijk met de introductie van volumecijfers van de totale in- en uitvoer presenteert het CBS ook een reeks die gecorrigeerd is voor de verschillen in werkdagpatronen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen. De voor werkdagen en prijsveranderingen gecorrigeerde reeks laat een meer gelijkmatig beeld van de uitvoerontwikkeling zien. Voor een beschrijving van het verloop van de conjunctuur wordt deze reeks als het meest relevant beschouwd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)