Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Uitkering aan werknemers, die na een wachttijd van 104 weken nog tenminste 35 procent arbeidsongeschikt zijn.
De WIA kent 2 regelingen:
Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). De WIA is de opvolger van de WAO die blijft bestaan voor werknemers, die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.