Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Alle (quasi-)vennootschappen met als hoofdfunctie het omzetten van individuele risico's in collectieve risico's.
Hieronder vallen de pensioenfondsen, levens- en schadeverzekeringsmaatschappijen en spaar- en jaarkassen die onder toezicht van de Verzekeringskamer staan. Ook worden hiertoe gerekend de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die niet onder toezicht van de Verzekeringskamer staan, zoals VUT-fondsen, herverzekeringsmaatschappijen en particulier georganiseerde sociale verzekeringsinstellingen. Deze laatste voeren sociale verzekeringsregelingen uit die buiten de invloedssfeer van de overheid vallen, zoals het Risicofonds voor de bouwnijverheid en diverse ziektekostenregelingen voor specifieke beroepsgroepen (bijvoorbeeld voor gemeenteambtenaren en politiepersoneel).