Provincie (juridisch)

Publiekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.
Eenheid van territoriaal bestuur tussen rijk en gemeente. Het bestuur van de provincie bestaat uit Provinciale Staten met Gedeputeerde Staten met de Commissaris van de Koningin aan het hoofd. Tot de provincie behoren alle diensten die deel uitmaken van de eigen organisatie. Uitgesloten zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals stichtingen en naamloze vennootschappen, ook als deze volledig gecontroleerd worden door de provincies. Belangrijke taken van provincies zijn het verzorgen van een samenhangend verkeers- en vervoerbeleid, de zorg voor de waterhuishouding, het beheer van het milieu, de bevordering van economische activiteiten en de welzijnszorg.