Onroerendezaakbelasting (Ozb)

Belasting op het bezit en gebruik van onroerende zaken.
Belasting die kan worden geheven van diegenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken en van diegenen die bij het begin van het kalenderjaar van onroerende zaken het genot hebben krachtens eigendom, bezig of beperkt recht. Gemeenten zijn gerechtigd onroerendezaakbelasting te heffen op grond van de Gemeentewet.