Nettovervangingsfactor

Het gemiddeld aantal dochters dat een groep vrouwen ter wereld zou brengen indien bepaalde leeftijdsspecifieke vruchtbaarheids- en sterftecijfers zouden gelden.
De netto vervangingsfactor geeft de richting aan waarin de toekomstige bevolking zich zal ontwikkelen volgens de geboorte- en sterfteverhoudingen van vrouwen in de beschouwde periode. Als de waarde van dit cijfer over een lange reeks van jaren groter dan één is, zal de bevolking op den duur toenemen, bij een waarde kleiner dan één afnemen. De buitenlandse migratie van vrouwen is hierbij buiten beschouwing gelaten.