Milieurecht

Onderdeel van het recht, dat tot doel heeft het leefmilieu te beschermen.
Het meeste milieurecht valt daarmee onder het bestuursrecht, hoewel een deel van de strafbaarstellingen in de Wet op de economische delicten is opgenomen, welke onder het strafrecht valt. Milieubescherming is verankerd in de grondwet en uitgewerkt in diverse specifieke wetten, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Destructiewet, de Flora- en Faunawet, de Grondwaterwet, de Kernenergiewet, de Meststoffenwet, de Wet bodembescherming, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet milieugevaarlijke stoffen, en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.