Dienst Justitiële Inrichtingen

Agentschap van het Ministerie van Justitie met de taak ervoor te zorgen dat de opgelegde vrijheidsstraffen en maatregelen op een doelmatige en menswaardige manier ten uitvoer worden gelegd.
Bijvoorbeeld terbeschikkingstelling of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Deze straffen en maatregelen kunnen ten uitvoer worden gelegd in gevangenissen en huizen van bewaring, inclusief inrichtingen voor vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke opvang verslaafden, inrichtingen voor Terbeschikkingstelling (tbs) en jeugdinrichtingen.