Bruto-investeringen in vaste activa

Uitgaven voor goederen die worden aangeschaft (of in eigen beheer voortgebracht) met het doel deze als kapitaalgoed in het productieproces aan te wenden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).
Kleine gereedschappen, kantoorbehoeften en dergelijke kunnen een levensduur hebben die langer is dan een jaar. Deze goederen worden echter min of meer geregeld aangeschaft en worden niet tot de investeringen gerekend. Ook normale onderhoudskosten en, meer algemeen, zaken die nodig zijn om de productiecapaciteit van de kapitaalgoederen in stand te houden, worden in de nationale rekeningen beschouwd als normaal verbruik. Groot onderhoud en verbeteringen die bijdragen aan de levensduur of productiecapaciteit van kapitaalgoederen zijn wel investeringen. De bruto investeringen omvatten zowel de uitbreidingsinvesteringen als de vervangingsinvesteringen.

De bruto investeringen in vaste activa kunnen ingedeeld worden naar de bedrijfsklassen waarvoor de investeringen bestemd zijn. De investeringen zijn geregistreerd naar eigendom. De bedrijfstak van bestemming is dus de bedrijfstak van het bedrijf of de instelling die het actief in eigendom heeft gekregen.