Bouwvergunning

Vergunning, ingevolge de woningwet nodig voor het bouwen of verbouwen van een gebouw.
In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (ook 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen etc) een vergunning is vereist. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente, die eerst toetst of het bouwplan voldoet aan: het bestemmingsplan; het Bouwbesluit; de lokale Bouwverordening, en de redelijke eisen van welstand. In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.