Bedrijfstakpensioenfonds

Een in een bedrijfstak werkend fonds waarin gelden bijeengebracht worden ter verzekering van de pensioenen van personen die in die bedrijfstak werkzaam zijn (de fondsen vallende onder art. 1, punt b van de Pensioen- en spaarfondsenwet (1952, Stb. 275)).