Inkomen en bestedingen

Aanvullend statistisch onderzoek

Een miljonairshuishouden is een huishouden met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. In deze tabellenset zijn kenmerken van het aantal miljonairshuishoudens per 1 januari 2018 samengesteld.

Maatwerktabellen over het aantal zzp’ers dat over 2017 geen inkomenstenbelasting betaald, uitgesplitst naar zzp’ers met enkel inkomen als zzp’er en zzp’ers met neveninkomen.

Werkzame personen in de regio Zwolle uitgesplitst naar werknemer en zzp'er, persoons- en bedrijfskenmerken, 2015 en 2018

Huishoud- en persoonskenmerken op 1 januari 2018 van schuldenaren bij uitvoeringsorganisaties belastingdienst, UWV, CJIB, CAK, DUO en SVB.

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2008 en 2018.

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

Vermogen van huishoudens in laagste 10%-groep van het besteedbaar inkomen van 2018, naar regio.

Inkomen van particuliere huishoudens in Epe, Hattem en Heerde, 2017

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2017.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar kenmerken, 2018*

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2017.

Tabellen met personen die inburgeringsplichtig geworden zijn onder de oude Wet Inburgering naar persoonskenmerken.

Personen in Hoeksche Waard naar leeftijd, huishoudinkomen en voornaamste inkomensbron, wijken en buurten, 2018.

Bonaire; Particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens naar huishoudenssamenstelling, 2017*

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2017.

Tabellen over inkomen en inkomensverdeling naar wijken en buurten

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017 (Gemeente Utrecht)

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2018*

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.

Inkomen van particuliere huishoudens op Bonaire naar buurt, 2011-2017

Totaal aantal particuliere huishoudens, aantal huishoudens doelpopulatie sociaal minimum, aantal huishoudens met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum naar aandeel huishoudens met een koopwoning en aandeel met een huurwoning naar postcode-4-gebied, gemeente Utrecht, 2017

Mediaan besteedbaar inkomen en kwintielen van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens naar postcodegebied, 2017.

Caribisch Nederland; Aantal particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens, 2017*

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiden uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2015

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2016

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2014

Belastbaar inkomen van huishoudens in Rotterdam, naar wijk en buurt, 2017

Kinderopvang in Nederlandse gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017 en 2018.

Deze tabellen geven de aantallen huishoudens naar klassen van het bruto huishoudinkomen uitgesplitsst naar provincie voor de jaren 2016 tot en met 2018. De cijfers van zijn voorlopig

Saba; aantal huishoudens naar bruto- en besteedbaar inkomen in klassen en naar aantal huishoudensleden. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2017.

Maatwerktabellenset waarin het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in Veenendaal wordt uitgesplitst naar woningkenmerken en buurten, 2018

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar of ouder.

Cijfers volgens nieuwe wijkindeling van Leidschendam-Voorburg

De uitgaven van huishoudens aan leermiddelen en lesmateriaal voor schoolgaande kinderen in de periode 2000-2017.

Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van Groningen en Ten Boer, naar inkomen.

Kinderopvang in 63 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2018

Mediaan en kwintielen besteedbaar inkomen particuliere huish. excl. studentenhuish. naar woonkern 2016 en gemeente 2017.

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2016.

Van alle geregistreerd samenwonende en gehuwde stellen hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke primaire inkomen.

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak en per loonsegment, 2016

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron.

Aanvulling op onderzoek: Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden, 2013-2016

Aantal particuliere huishoudens met 2 tot 4-jarigen en aantal 2 tot 4-jarigen per gemeente naar type huishouden, werkzame ouder/partner(s) en kinderopvangtoeslag, 2017*

Statistiek van het aantal personen in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen, naar hoogte persoonlijk inkomen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

Aantal gepensioneerden naar hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW waarvoor de koopkrachtontwikkeling in 2018 is vastgesteld

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Deze tabel bevat informatie over de studieschulden van huidige en oud-studenten voor de jaren 2015 tot en met 2018.

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

Indicatoren voor de Brede Welvaartsindex, zoals over opleidingsniveau en arbeidsmarkt.

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en aandachtsgroepen 1) naar samenstelling van het huishouden, 2016

Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.

Kenmerken van werkende armen in Den Haag

Aantal en aandeel AOW’ers en hoogte mediane aanvullende pensioen, 2011-2017.

In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17.

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2017

Deze tabellen bevatten informatie over premies inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente) van zelfstandigen met en zonder personeel voor de jaren 2011 tot en met 2017.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Zelfstandigen: Inkomenszekerheid, inkomen en vermogen

Gegevens over huishoudens waarin minimaal 1 persoon zich bevindt die in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam is.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum uitgesplitst naar wijk.

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.

Inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden en de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Het aantal huishoudens in Bronckhorst dat geen gebruik maakt van huur- en zorgtoeslag.

Verkenning om huishoudens met problematische schulden met registerdata te definiëren.

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Het aantal huishoudens in Maastricht dat geen gebruikmaakt van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Minimahuishoudens 65 jaar en ouder, gemeente Groningen, 2017

Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen en aantal huishoudensleden

Data over de duurzaamheid volgens ISO 37120 richtlijn

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Beschrijving van de samenstelling van minimahuishoudens in gemeente Tilburg en het gebruik van gemeentelijke regelingen.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen, 2017

Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen.

Inkomensverdeling van particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens)

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens)

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2017

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens), 2016

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens), 2016

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2016

Maatwerktabellen over het aantal ZZP’ers dat over 2016 geen inkomstenbelasting betaald, uitgesplitst naar ZZP’ers met enkel inkomen als ZZP’er en ZZP’ers met neveninkomen.

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2016.

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2016.

Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.

Inkomen en kinderen naar kenmerken huishouden 2016 en 2017

Welk deel van de totale bestedingen van huishoudens vormen de uitgaven aan kinderen?

Het aantal 55-plus huishoudens in Lelystad dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

De inkomens- en arbeidssituatie van weduwen/weduwnaars, die wel/geen Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering ontvangen.

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Het percentage vrouwen dat hoort bij de best betaalde werknemers binnen een grote organisatie.

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeente Haren

Gini-coëfficiënt, ratio 80/20 en relatieve interkwartielafstand voor gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met een bekend inkomen, 2012 (vóór revisie).

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Groningen, 2015.

Kinderopvang in 71 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten, naar wijk en soort opvang, 2018

In 2016 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Inkomen van apothekers en fysiotherapeuten; w.o. loon, winst uit eigen onderneming en dividenden aanmerkelijk belang.

Maatwerktabellen over werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland, Gelderland en zes Gelderse arbeidsmarktregio’s in 2015. De gegevens zijn gesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: IZI Solutions

55-plus huishoudens die huurtoeslag en zorgtoeslag ontvangen, 2014-2016

Tabel met cijfers over vermogens van zefstandigen met en zonder personeel en van werknemers. Cijfers geven de stand van zaken weer op 1 januari 2016.

Besteedbaar inkomen en bank- en spaartegoeden van huurders naar leeftijd hoofdkostwinner

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 12 jaar.

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Cijfers over lage inkomens en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Schagen, 2015.

Deze tabellen bevatten informatie over premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente van zzp'ers en zmp'ers voor de jaren 2011 tot en met 2016.

Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie.

Tabel 7: Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014 en 2015.

Aantal particuliere huishoudens naar kwintielgroep van de inkomensverdeling.

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens.

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen.

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2015

Bruto inkomen van huishoudens in 6 klassen naar PC4-gebied, 2015

Persoonlijk inkomen van personen van 15 t/m 74 jaar naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode 4 gebied, 2014-2015.

Omgevingsadressendichtheid, huishoudens met lage inkomens en inwoners uit Midden- en Oost-Europa op postcodeniveau.

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2015.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014.

Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, 2011

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd

Huishoudens met 65-plussers naar samenstelling, leeftijd oudste persoon, inkomen, vermogen

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Verhuisstromen vanuit de gemeente Utrecht naar inkomen.

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2015

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2015.

Minderjarig kinderen naar (langdurig) laag inkomen per gemeente (2015 en 2016) en wijk (2015), provincie Limburg.

Tabel Particuliere huishoudens naar laag en langdurig laag inkomen naar gemeente.

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Groningen, 2014.

Persoonlijk inkomen drie jaar na instroom in de flexibele schil

Dashboard over de outside options van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Maatwerktabellenset met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds.

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Overige zelfstandigen naar inkomen, SBI en als overige zelfstandige, 2015

Hypotheekschuld van huishoudens, 2012-2015

Mediaan en gemiddelde vermogen van huishoudens met een egien woning naar leeftijdsklassen.

Persoonlijk primair inkomen van personen van 20 tot 60 jaar in particuliere huishoudens, per inkomensgroep, 2011-2015

Maatwerktabel gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag

Maatwerktabel over gezinnen met laag inkomen in Den Haag

Gemiddeld besteedbaar inkomen miljonairshuishoudens naar bedrijfssector v/d hoofdkostwinner in 2015, voorlopige cijfers.

Maatwerkpublicatie Miljonairs in cijfers: 2015

Gegevens over kinderen in bijstandsgezinnen naar migratieachtergrond, gemeente en uitkeringsduur.

Informatie over huishoudens onder de lage inkomensgrens in Eindhoven.

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens, Nederland en Den Haag, 2010, 2013 en 2014.

Particuliere huishoudens met 2 tot 4 jarigen en aantal 2 tot 4 jarigen naar type huishouden.

De gemiddelde bestedingen van huishoudens in de Nederlandse detailhandel.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2014

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Utrecht, 2014.

Maatwerktabel met cijfers over hoeveel zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente hebben.

Of het mogelijk is de gevolgen van de invoering van de AOW kostendelersnorm kwantitatief te onderbouwen.

Zelfstandigen uitgesplitst naar gemiddeld maandinkomen

Aantallen zzp’ers wiens inkomenstenbelasting nul of negatief is, uitgesplitst naar type zzp’er

Inkomens van huishoudens in verschillende gemeenten uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken.

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Tabellenset over ingestroomde ESF-deelnemers in 2016.

Kans op armoede onder huishoudens met minderjarige kinderen in Limburg, 2014

Inkomen naar gemeente en wijken (gemeentelijke indeling 2016), 2014

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Het gaat hier om uitkomsten van de herziene Inkomensstatistiek.

Besteedbaar inkomen van huishoudens per postcodegebied, 2004-2014

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

Aantal huishoudens in Stadskanaal met recht op kinderopvangtoeslag en gebruik van kinderopvangtoeslag.

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag.

Deze maatwerktabel beschrijft de doelgroepen voor de toewijzing van vrijgekomen sociale-huurwoningen in 2015.

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst.

Tabellen met het aantal verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam

Het gemiddelde bruto huishoudensinkomen op regionaal niveau

Voorlopige uitkomsten over het aantal (personen in) huishoudens met (langdurig) een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

De inhoud van deze tabellen is gebaseerd op uitkomsten van het Budgetonderzoek 2015.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, voornaamste inkomensbron en woonsituatie.

Tabellen over het vermogen van huishoudens uitgesplitst naar kenmerken.

Cijfers over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Maatwerktabel met cijfers over nalatenschappen tussen 2011 en 2014

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Hardenberg in 2015.

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, uitgesplitst naar persoonskenmerken, inkomensgegevens en woonplaats.

Maatwerktabellen met cijfers over de bevolking en sterfte naar geslacht, leeftijd en jaarbedrag uit loon

Maatwerktabellenset over personen die als belangrijkste inkomstenbron werk hebben.

Kenmerken van zzp’ers naar gemeente voor de jaren 2011 en 2013.

Huishoudens met een laag inkomen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en het gebruik van ondersteunende regelingen.

Maatwerktabellen over het arbeidsvolume, brutoloonsom en hoogste brutoloon van WNT-instellingen in 2015

Maatwerktabellen Koopkrachtontwikkeling per geboortecohort 2001-2014*

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Almere in 2015.

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden

Rapport samengesteld op verzoek van Van Lanschot Bankiers

Particuliere huishoudens met minimaal één persoon van 55 jaar of ouder naar vermogens- en inkomensklasse

Particuliere huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner

Informatie over (personen in) huishoudens in Caribisch Nederland per 1 januari 2015

Personen en huishoudens in de gemeente Tilburg die gebruik maken van ondersteunende regelingen, naar inkomen en vermogen

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Maatwerktabellenset over de arbeidsmarktpositie.

Gemiddelde toeslagen en voordelen van kindregelingen voor huishoudens met minderjarige kinderen, 2013

In deze tabel worden gegevens over het vermogen en de vermogensopbouw van de 0,1 procent huishoudens met de hoogste vermogens getoond voor de jaren 2011-2014 (per 1 januari). De cijfers voor 2014 zijn voorlopig.

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2006-2014 (per 1 januari). De cijfers over 2014 zijn voorlopig.

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het vermogen van alle huishoudens en van de 1% huishoudens met de hoogste vermogens voor de jaren 2006-2014 (cijfers per 1 januari). De cijfers voor 2014 zijn voorlopig.

Onderzoekstoelichting over de koopkracht en persoonlijk inkomen van werkend Nederland en verschillen die er zijn bij uitsplitsen naar vervoermiddelgebruik voor werkgerelateerde verplaatsingen. Opdrachtgever: Interbest B.V.

Deze tabel beschrijft de verdeling van inkomen en vermogen onder Nederlandse huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 30 en 89 jaar op 1 januari 2013.

Deze tabel bevat gegevens over het financieel risico van eigen woningbezitters door hypotheekschuld en gemiddelde woningwaarde aan elkaar te relateren. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar.

Aantal huishoudens met fiscale aftrek voor de eigen woning (tabel 1, 2000-2014) en het daaruit voortvloeiende belastingvoordeel (tabel 2, 2014 en tabel 3, 2012), verbijzonderd naar hoogte van aftrek, hoogte van het bruto-inkomen van het huishouden en leeftijd van de hoofdkostwinner.

Heffingsnadeel door aangepast tarief in de 4e belastingschijf voor de aftrek eigen woning, 2014

Het gemiddelde en mediane vermogen van particuliere huishoudens naar provincie en naar gemeente.

Maatwerktabel over het gemiddelde persoonlijke en besteedbare huishoudinkomen per postcodegebied (PC4). Tevens wordt het aantal inwoners en huishoudens per PC4 weergegeven. Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam.

Informatie over het aantal personen dat financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig is. De gegevens hebben betrekking op de bevolking van 15-64 jaar en zijn onder meer verbijzonderd naar leeftijd, positie in het huishouden en herkomstgroepering.

Gegevens over het gemiddelde besteedbaar huishoudensinkomen in alle wijken en buurten in Nederland. De cijfers zijn afkomstig van het Regionaal Inkomensonderzoek 2004.

Aantal personen in Nederland dat in 2004 een AOW-uitkering ontving en het aandeel daarvan met aanvullend pensioen. De gegevens zijn afkomstig uit het Inkomenspanelonderzoek 2004.

De uitkomsten in bijgaande tabellen hebben betrekking op de afwijking van het gemiddeld inkomensniveau van gemeentes ten opzichte van het landelijke gemiddelde.