Overige landelijke meetnetten vogels

Broedvogels worden landelijk gemeten in diverse deelprojecten voor aantalsmonitoring in het Meetnet Broedvogels, gecoördineerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Broedvogels worden in de meeste gevallen geïnventariseerd door vrijwilligers, maar bij de provinciale boerenlandvogeltellingen, de metingen aan kustbroedvogels in het Waddengebied en metingen in de zoete en zoute Rijkswateren worden ook beroepskrachten ingeschakeld. Voor algemene en schaarse soorten betreffen de tellingen een steekproef van de populaties (BMP – Broedvogel Monitoring Project). Bij de zeldzame soorten (BMP-Z) en kolonievogels (K) wordt zoveel mogelijk gestreefd naar jaarlijks integrale tellingen. Onder het Meetnet Broedvogels vallen ook enkele meer gespecialiseerde projecten gericht op bijzondere soorten en/of habitats, zoals voor boerenlandvogels (Monitoring Agrarische Soorten - MAS), stadsvogels (MUS) en kustbroedvogels. Elk (deel-)project heeft zijn eigen meetprotocol en er zijn ook verschillende analyseprotocollen. CBS verzorgt de kwaliteitsborging van deze meetnetten en de berekening van de trends.