Totale opbrengsten

De totale opbrengsten van professionele podia vallen uiteen in drie posten. Ten eerste de ‘bedrijfsomzet’, die bestaat uit de som van publieksgebonden inkomsten, de inkomsten uit zakelijke verhuur, inkomsten uit horeca en pachtopbrengsten en inkomsten uit sponsoring. Ten tweede de ‘subsidies en bijdragen’, waaronder overheidssubsidies van gemeenten, provincies, rijksoverheid, subsidies en bijdragen van particuliere fondsen of andere partijen, en de bijdragen uit de door de overheid geboden coronasteunmaatregelen. De laatste post wordt gevormd door de ‘overige bedrijfsopbrengsten’, die bestaan uit financiële baten zoals rentebaten en winsten op beleggingen, bijzondere baten zoals boekwinsten uit de verkoop van een bedrijf en andersoortige bedrijfsopbrengsten zoals vergoedingen voor uitgeleend personeel en schade-uitkeringen.