Invloed coronamaatregelen

Het veldwerk van Belevingen 2020 was enkele weken bezig toen het coronavirus zich eind februari in Nederland manifesteerde en de overheid medio maart 2020 maatregelen trof om verspreiding van het virus tegen te gaan (de zogeheten ‘intelligente lockdown’). De kans bestaat dat de coronacrisis en de getroffen maatregelen invloed hebben gehad op het responsverloop en het antwoordgedrag van
respondenten van Belevingen 2020.
Voor onder meer de vragen over klimaatverandering, de omvang van het klimaatprobleem, de zorgen erover, de aanschaf van duurzame voorzieningen voor de woning, de aanschaf van een elektrische auto, het vlieggedrag en vleesconsumptie is nagegaan in hoeverre de antwoordpatronen verschillen tussen de respondenten die vóór 15 maart meededen (55 procent van de respondenten) en degenen die op of na 15 maart meededen (45 procent van de respondenten). Over het algemeen worden er vrijwel geen significante afwijkingen vastgesteld, ook bij vleesconsumptie. Bij een paar vragen zijn er wel verschillen geconstateerd. Zo is bijvoorbeeld het percentage dat voorstander is van een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur overdag op snelwegen groter bij de groep die op of na 15 maart meedeed dan bij de groep die de vragenlijst vóór 15 maart heeft ingevuld (na controle voor interviewmode en achtergrondkenmerken). Hetzelfde geldt voor het percentage dat zeker bereid is om minder vaak met het vliegtuig op vakantie te gaan voor een beter klimaat.
Het is echter niet met zekerheid te zeggen in welke mate deze verschillen verklaard kunnen worden door de coronacrisis en daaraan verbonden maatregelen. Ook andere factoren, zoals verschillen in de samenstelling van de groepen respondenten die voor en na het uitbreken van corona deelnamen, kunnen een rol hebben gespeeld.