Stedelijkheid

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid. Hierbij zijn vijf categorieën onderscheiden:
- zeer sterk stedelijk: 2 500 of meer adressen per km2
- sterk stedelijk: 1 500 tot 2 500 adressen per km2
- matig stedelijk: 1 000 tot 1 500 adressen per km2
- weinig stedelijk: 500 tot 1 000 adressen per km2
- niet stedelijk: minder dan 500 adressen per km2

Toelichting
Onder omgevingsadressendichtheid wordt verstaan het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel. Bij de indeling naar stedelijkheid zijn numerieke waarden van de gemiddelde omgevingsadressendichtheid voor afzonderlijke gebieden gecategoriseerd in vijf groepen of klassen. De klassengrenzen van de verschillende categorieën stedelijkheid worden toegepast met ingang van 1992 en zijn zo gekozen dat alle klassen ongeveer hetzelfde aantal inwoners bevatten. De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van een gebied is het gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van alle adressen in dat gebied. De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per km2.

Zie ook: Omgevingsadressendichtheid van een adres