Schatting sterftecijfers

Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren. Voor week 11 tot en met 33 is aangenomen dat het te verwachten aantal sterfgevallen per week gelijk is aan die in week 3 tot en met 10. De eerste weken van 2020 zijn niet meegenomen in de aannames omdat in week 1 en 2 sprake was van een korte griepepidemie die wellicht van invloed is geweest op het aantal overledenen. In de weken er na was het aantal griep-gerelateerde sterfgevallen naar schatting bescheiden. Bij de seizoensgebonden factoren is gecorrigeerd voor de gemiddelde weektemperatuur. De aanname is dat elke graad Celsius dat deze temperatuur hoger is dan de gemiddelde temperatuur in de week 3 tot en met 10 leidt tot 1 procent minder sterfte. Wanneer de temperatuur boven de 16,5 graad stijgt, neemt de sterfte weer toe met 2 procent per graad.

Voor week 11 tot en met 14 was de correctie zeer gering vanwege weinig verschil in temperatuur ten opzichte van week 3 tot en met 10. Vanaf week 15 was het warmer en bedroegen de correcties enkele procentpunten. Sinds week 25 ligt de temperatuur (met uitzondering van week 28) boven de 16,5 graden.

Oversterfte is het verschil tussen het waargenomen aantal overledenen en het aantal dat kon worden verwacht als er geen corona-epidemie zou hebben plaatsgevonden, geschat volgens de hierboven uitgelegde methode. Op basis van informatie uit doodsoorzakenformulieren en na afstemming met het RIVM zal op een later moment de oversterfte tijdens de corona-epidemie nog preciezer kunnen worden bepaald.