Financiële regelingen coronacrisis

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) probeert het CBS de deelname aan- en effecten van deze maatregelen in kaart te brengen. Regelmatig wordt een cijferoverzicht samengesteld. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken. De economische ontwikkeling van deelnemende bedrijven zal, op het moment dat daarvoor gegevens beschikbaar zijn, in de loop van de maanden worden gevolgd.

Het derde rapport is gepubliceerd op 21 augustus 2020 en bevat cijfers over gebruikers van de volgende regelingen tot en met 31 juli 2020:

  • Eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-1): De eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) was voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van minimaal 20 procent in een aangesloten periode van drie maanden. De NOW voorziet in een vergoeding van de loonkosten. Werkgevers konden de NOW 1.0 tot 6 juni 2020 aanvragen. De regeling is inmiddels (sinds 6 juli 2020) opgevolgd door NOW 2.0 met gewijzigde voorwaarden. Werkgevers kunnen de NOW aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): De TOGS bestond uit een eenmalige uitkering van 4 duizend euro voor mkb-bedrijven die in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 minstens 4 duizend euro aan vaste lasten verwachtten te maken en minstens 4 duizend euro aan omzetverlies. De regeling werd opengesteld op 27 maart en kon aangevraagd worden tot en met 26 juni 2020. De regeling was bedoeld voor verschillende specifieke bedrijfstakken volgens een vastgestelde lijst met SBI-codes (branches). Na initiële openstelling is de lijst met bedrijfstakken verschillende malen uitgebreid. De huidige rapportage reflecteert de bedrijfstakken volgens de laatste uitbreiding van 12 juni 2020. Sinds 29 april 2020 mochten ondernemers niet alleen gebruik maken van de regeling als hun hoofdactiviteit onder de vastgestelde SBI-codes valt, maar ook als dat geldt voor hun nevenactiviteit. De regeling is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Uitstel van betaling van belastingen: Ondernemers kunnen bij de Belastingdienst uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. De regeling loopt tot 1 oktober 2020, de invorderingsrente en de belastingrente worden daarbij op 0,01 procent gezet. Er worden ook geen verzuimboetes opgelegd. Het betalingsuitstel kan voor alle soorten nationale belastingen verleend worden en het uitstel geldt voor drie maanden. Voor de volgende vijf soorten belastingen geldt dat bij een uitstelaanvraag voor één belasting, het uitstel voor alle vijf wordt verleend: inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Alleen deze vijf belastingen zijn in deze rapportage opgenomen.
  • Verruiming BMKB (BMKB-C): Bij de borgstelling BMKB-kredieten staat de overheid garant voor een deel van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. In verband met de coronacrisis is de reguliere regeling verruimd (BMKB-C). Dat houdt in dat het krediet met staatsgarantie maximaal 75 procent van de kredietverlening bedraagt in plaats van 50 procent. Ook andere voorwaarden, zoals de looptijd van de garantie en de premie zijn versoepeld. MKB-bedrijven kunnen bij banken en andere geaccrediteerde financiële dienstverleners terecht voor een lening onder de BMKB-C voorwaarden.
  • Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C): Via de verruiming van Garantie Ondernemingsfinanciering biedt de staat (middel)grote bedrijven de mogelijkheid om financiering voor liquiditeit veroorzaakt door corona te verkrijgen die anders niet mogelijk was geweest. Door de GO-C kunnen banken een 90 procent staatsgarantie krijgen voor leningen aan MKB-bedrijven en een 80 procent staatsgarantie voor leningen aan grootbedrijf (in plaats van 50 procent bij de reguliere GO-regeling). Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal 150 miljoen euro zijn tot maximaal 135 miljoen euro gegarandeerd.
  • Verruiming Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL): Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw is sinds 18 maart uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet in verband met corona. Gezonde land-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen in aanmerking komen voor het overbruggingskrediet. De overheid staat voor 70 procent van het krediet borg. Het maximale overbruggingskrediet is anderhalf miljoen euro per bedrijf.
  • Corona-OverbruggingsLening (COL krediet): Groeibedrijven - zoals startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-bedrijven - kunnen via Techleap.nl een corona-overbruggingslening aanvragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) voeren deze regeling uit. Een lening tegen een rentetarief van 3 procent kan variëren tussen 50 duizend euro en 2 miljoen euro.
  • Uitstel van aflossing van lening Qredits en overbruggingskrediet Qredits: Qredits is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2009 met steun van banken en het ministerie van EZK. Het doel van de stichting is om vooral startende ondernemers die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen, te voorzien van leningen tot 250 duizend euro en advies. Klanten van Qredits kunnen in verband met corona gebruik maken van de mogelijkheid om uitstel van aflossing gedurende zes maanden op een lopende lening te krijgen. Daarnaast kunnen bedrijven in verband met Corona bij Qredits een nieuw overbruggingskrediet van maximaal 25 duizend euro met een rente van 2 procent in het eerste jaar aanvragen.
  • Tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers en sierteeltsector: Specifieke regelingen zijn opgezet om ondernemers in de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen te ondersteunen. De tegemoetkoming voor de sierteelt en onderdelen in de voedingstuinbouw is gericht op ondernemers met meer dan 30 procent verlies van omzet of brutowinst in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020. De vergoeding voor telers van consumptie of fritesaardappelen is maximaal 44 procent van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. Beide regelingen werken met een voorschot (50 procent van de tegemoetkoming voor sierteelt, en 30 procent van de tegemoetkoming voor fritesaardappelen). Na definitieve vaststelling ontvangt de ondernemer de rest van het bedrag of wordt het bedrag teruggevorderd indien de aanvraag niet is goedgekeurd. De regelingen worden uitgevoerd door RVO.

Voor een overzicht van de financiële overheidsregelingen in verband met corona, zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen