Zorguitgaven in brede zin

De zorguitgaven in brede zin omvatten geneeskundige zorg en langdurige zorg, jeugdzorg, kinderopvang en alle vormen van welzijnszorg, zoals maatschappelijke dienstverlening en de opvang van asielzoekers, dak- en thuislozen. De uitgaven omvatten ook de kosten van beleids- en beheerorganisaties en fondsen in de zorg. Het gaat om de uitgaven aan zorggoederen en –diensten, geleverd door zorginstellingen en -praktijken én andere bedrijven voor wie het leveren van zorg niet hun belangrijkste werk is.