Instroom Wet langdurige zorg Den Haag

© Nikki van Toorn (CBS)
Onderzoekers van de gemeente Den Haag en van het CIZ hebben een verkennend onderzoek gedaan via remote access naar de instroom in de Wlz vanuit de Wmo, Zvw-Wijkverpleging en Jeugdzorg.
In de periode juli 2020 tot en met september 2020 onderzochten de gemeente Den Haag en het CIZ met microdata van het CBS hoe de clientstromen tussen Jeugdzorg, Wijkverpleging, Wmo en Wlz er in 2018 uitzagen. Reden om dit verkennend onderzoek uit te voeren is dat het CIZ meer grip wil krijgen op de instroom in de Wlz. Een eerste stap hiertoe is nagaan via welke regelingen mensen instromen. Het CIZ wil met deze inzichten op termijn mogelijk een voorspelmodel bouwen ter ondersteuning van een tijdige afhandeling van de aanvragen. Voor de gemeente Den Haag heeft het onderzoek met microdata vooral tot doel na te gaan of uit deze analyse afgeleide inzichten te verwerken zijn in het Wmo voorspelmodel, bijvoorbeeld in de vorm van contextkennis over wijken.

In 2018 ontvingen ongeveer 66.000 mensen in Nederland een eerste Wlz indicatie. Ruim 83 procent van hen had voorafgaand aan de Wlz wijkverpleging, vaak gecombineerd met Wmo. 69 procent had Wmo (dus vaak in combinatie met Wijkverpleging) en vier procent kwam in de Wlz vanuit de Jeugdzorg (Jeugdhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering). Elf procent stroomde in zonder een bekend voortraject. Het onderzoek leverde daarnaast inzichten op over langdurige samenloop tussen Wmo en Wlz. Om deze samenloop goed te kunnen duiden (o.a. duur en soort Wmo-ondersteuning) is verder onderzoek nodig.

De gemeente Den Haag heeft met het onderzoek beter zicht over het gebruik van Wijkverpleging per wijk in de jaren 2017, 2018 en 2019 en in de samenloop tussen Wmo en Wijkverpleging. Voor Den Haag heeft 27 procent van de Wmo-gebruikers in het jaar 2018 ook Wijkverpleging ontvangen, hetzij gelijktijdig met de Wmo of voor- of nadien. Per wijk varieert de samenloop tussen minder dan 10 procent tot 55 procent. De gemeente Den Haag kan op basis van deze inzichten profielen van wijken maken en deze koppelen aan de voorspellingen.