Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - tweede kwartaal 2019

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Bij het opstellen van de berekening is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek die het CBS hanteert voor de reguliere jaarlijkse verantwoording over de fosfaat- en stikstofexcretie van de veestapel aan de Europese Commissie.
De kwartaalrapportages vormen de basis voor een driemaandelijks ijkmoment.

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 juli 2019.