Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

5. Kwaliteitsmanagement

Onderdeel van het kwaliteitsmanagement is dat wordt gestreefd naar integrale waarneming. Daarnaast vindt in het statistisch proces zowel een technische controle plaats op het waardenbereik van de velden in de records als een statistische controle waarbij relaties tussen kenmerken onderling en bepaalde volgtijdelijke ontwikkelingen tussen opeenvolgende verslagmaanden worden beoordeeld. Verder vindt er controle plaats op de tijdige binnenkomst van bestanden. Tot slot is er sprake van een eindcontrole op diverse kwaliteitsaspecten van het gehele proces.

5.1. Volledigheid


Alle statistieken, (maatwerk-)producten en onderzoeken worden gepubliceerd volgens het Jaarplan en jaarverslag CBS. Alleen als de brongegevens van onvoldoende kwaliteit zijn, wordt er niet gepubliceerd. Aanloop¬problemen bij nieuwe of aangepaste regelingen kunnen aanleiding zijn om niet of later dan gebruikelijk te publiceren.

5.2. Nauwkeurigheid

Belangrijkste foutenbron zijn ontbrekende of onjuiste gegevens van één of meer variabelen in de administratieve data. Als een debiteurendossier is aangemaakt, dan is er wel een record opgenomen maar deze kan soms incompleet of onjuist zijn. Dit wordt dan later alsnog bijgewerkt door de gemeenten, berichtgevers of de SVB. Wanneer er sprake is van (relatief) veel fouten wordt gevraagd om een herlevering.