Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie

5. Aanbevelingen

Om deze lacunes te dichten, is het belangrijk uit te zoeken bij welke goederensoorten uitvoer van tweedehands producten een rol speelt. Bijvoorbeeld worden tweedehands medische apparaten vaak voor hergebruik naar andere landen uitgevoerd terwijl producten zoals matrassen waarschijnlijk niet (op grote schaal) hergebruikt worden.

Om het gebrek aan informatie over tweedehands goederen op te lossen is meer onderzoek nodig. Op korte termijn kunnen de in deze rapportage geteste benaderingen verfijnd en voor andere goederensoorten getest worden. Bijvoorbeeld door gebruik van aanvullende informatie over gemiddelde kosten per stuk (zie Baldé en van den Brink, 2020) en data uit de ProdCom statistiek. Te gelijkertijd is de introductie van nieuwe CN-codes nodig om op de lange termijn betere informatie over uitvoer van tweedehands goederen te verzamelen. De CN-codes worden op internationaal en op Europese niveau bepaald en jaarlijks aangepast. Onderzoek is nodig om te zien of dit haalbaar is, welke stappen ervoor nodig zijn en wat mogelijke (negatieve) gevolgen zijn. Kunnen deze codes gebruikt worden om zo afval dat niet uitgevoerd mag worden toch uit te voeren? Verder is ook de vraag voor welk goederensoorten tweedehands labels relevant zijn.

Daarnaast kan er gekeken worden of er buiten het CBS databronnen beschikbaar zijn die als referentiemateriaal kunnen dienen. Een voorbeeld hiervan zijn de handelsdata uit het WEEE register.

Tweedehands stromen zijn slechts gedeeltelijk met de nu beschikbare data en hier beschreven methoden in klaart te brengen. Om de economische kansen van deze Nederlandse urban mine op basis van de daadwerkelijk beschikbare materialen in de voorraden goed te kunnen bepalen, is het nodig de uitvoer van producten uit de voorraden te meten. Verder is een vraag hoe deze stromen in Nederland meegeteld moeten worden omdat de uitgevoerde tweedehands producten uiteindelijk in het buitenland afval worden. Zijn deze stromen nu circulair terwijl niet duidelijk is of en hoe lang producten in het buitenland hergebruikt worden? Wat gebeurt met deze producten aan het eind van hun leven? Hergebruik staat ook hoog op de R-ladder en het ontwikkelen van een methode om handel in tweedehands producten beter in kaart te brengen, kan helpen beleid beter gericht op deze hogere R-strategie te monitoren. Er zijn andere methoden en nieuwe databronnen nodig om de uitvoer van verschillende tweedehands producten goed te kunnen meten. Bijvoorbeeld kan een enquête naar bedrijven die (misschien) in tweedehands producten handelen gestuurd worden of CBS bedrijfsenquêtes kunnen met vragen naar handel in tweedehands producten uitgebreid worden. Op de lange termijn levert de uitsplitsing van classificaties naar nieuwe producten en tweedehands producten waarschijnlijk de meest betrouwbare informatie. De mogelijkheden op dit punt moeten goed onderzocht worden, vanwege het streven van het CBS naar verlaging van de enquêtedruk voor burgers en bedrijven.